Poplatek za odpady

Poplatek za odpady je splatný jednorázově do konce března nebo ve dvou rovnoměrných splátkách (do konce března a do konce září). Jeho výše je stanovena 500 Kč/osobu/rok. Osoba, která v daném roce dovrší 80 let, platí pouze 50% poplatku. Děti do dvou let jsou od poplatku osvobozeny.

Poplatek je možné uhradit převodem na účet číslo 19-0388178349/0800 s identifikačními údaji uvedenými ve zprávě pro příjemce nebo v hotovosti na pokladně městského úřadu.

Známky na popelnice

Známky na popelnice se vydávají do konce ledna v kanceláři v prvním patře (pokladna, matrika) nezávisle na úhradě výše uvedeného poplatku.