Nabídka zaměstnání - strážník Městské policie

Ilustrační obrázek

Publikováno 27.1.2021 13:33

Autor: správa webu

Kategorie: Důležité informace, Informace MěÚ, Volná pracovní místa

Starosta města Kralupy nad Vltavou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice strážník Městské policie Kralupy nad Vltavou.

Místo výkonu práce: Kralupy nad Vltavou

Požadavky:

- osoba starší 18 let,
- státní občan České republiky,
- bezúhonnost,
- spolehlivost,
- zdravotní způsobilost,
- vzdělání: ukončená SŠ s maturitou,
- dobrá fyzická kondice,
- odolnost vůči stresu, samostatnost a flexibilita,
- řidičské oprávnění skupiny ,,B,"
- znalost práce na PC – uživatelská úroveň.

Nabízíme: 

- stabilní zaměstnání a pravidelný měsíční příjem,
- práci v kvalitním zázemí a péči o odborné zvyšování kvalifikace zaměstnanců,
- mimořádné finanční odměňování za dobré pracovní výsledky,
- možnost získání služebního bytu,
- vstup zdarma do plaveckého bazénu a dalších sportovních zařízení,
- bezplatné očkování proti Hepatitidě typu A, B a klíšťové encefalitidě,
- příspěvek na stravování ve formě stravenek Gastro Pass,
- příspěvek na dovolenou, relaxaci, kulturu a sport ve formě poukázek Flexi pass,
- příspěvek na nákup zdravotnických potřeb ve formě poukázek Vital Pass,
- příspěvek na penzijní připojištění až 500,- Kč měsíčně,
- možnost celoročního využití rekreačního zařízení.

Platové podmínky: Do doby získání „osvědčení“ (zpravidla první 2 měsíce) pobírá čekatel nástupní hrubý plat odpovídající 5. platové třídě. Po zařazení do přímého výkonu služby je strážník zařazen do 8. platové třídy.

Bližší údaje o platových podmínkách budou uchazečům sděleny ředitelem Městské policie Kralupy nad Vltavou – Mgr. Ladislavem Vovsem na tel. 315 726 197, nebo na emailu: ladislav.voves@mestokralupy.cz
Konkrétní platové podmínky budou upřesněny u osobního pohovoru.

Nástup:

- dle dohody v případě, že uchazeč vlastní platné osvědčení MV ČR pro výkon povolání strážníka, nebo
- od 03.05.2021 v případě, že uchazeč platné osvědčení MV ČR pro výkon povolání strážníka nevlastní. V takovém případě absolvuje strážník-čekatel první dva měsíce teoretickou přípravu a služební výcvik v útvaru vzdělávání MP. Pracovní poměr je při nástupu sjednán na dobu určitou na 1 rok (s možností prodloužení na dobu neurčitou), se zkušební dobou 3 měsíce.
Lhůta pro podání přihlášek: do 12:00 hod., dne 12.04.2021.

Přihláška musí obsahovat:

1) jméno, příjmení a titul uchazeče,
2) datum a místo narození,
3) státní příslušnost,
4) místo trvalého pobytu, popř. korespondenční adresu, je-li odlišná,
5) číslo občanského průkazu,
6) datum a podpis.

K přihlášce se připojí tyto písemnosti a doklady:
1) motivační dopis,
2) profesní životopis (časový sled a druh vykonávané práce),
3) výpis z evidence Rejstříku trestů - originál ne starší 3 měsíců,
4) čestné prohlášení o bezúhonnosti ve smyslu ust. § 4a odst. 1 písm. b), c) zákona č. 553/1991 Sb.; o obecní policii s odkazem na ust. § 4a odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb.; o obecní policii, které nesmí být starší 3 měsíců,
5) čestné prohlášení o spolehlivosti ve smyslu ust. § 4b odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii s odkazem na ust. § 4b odst. 2, 4 zák. č. 553/1991 Sb.; o obecní policii, které nesmí být starší 3 měsíců,
6) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
7) prohlášení o zdravotní způsobilosti dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 444/2008 sb., o zdr. způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie,
8) ověřenou kopii platného osvědčení MV ČR pro výkon povolání strážníka, pokud takové osvědčení uchazeč vlastní.

Místo a způsob podání přihlášek:

Osobně na Městskou policii Kralupy nad Vltavou, nebo písemně na adresu: Městská policie Kralupy nad Vltavou, Hálkova 991, 278 01 Kralupy nad Vltavou. Přihlášky adresujte k rukám ředitele Městské policie Kralupy nad Vltavou a uzavřenou obálku označte nápisem: „Výběrové řízení na strážníka Městské policie Kralupy nad Vltavou - NEOTVÍRAT". V levém horním rohu obálky uveďte jméno a adresu odesilatele i v případě, že přihlášku podáváte přímo osobně!
Přihlášku nelze zasílat prostřednictvím elektronické pošty.
Pro urychlení komunikace doporučujeme uchazečům uvést v přihlášce telefonický kontakt.
V případě dotazů kontaktujte ředitele Městské policie Kralupy nad Vltavou – Mgr. Ladislava Vovse na tel. 315 726 197, nebo na email: ladislav.voves@mestokralupy.cz.
Po uplynutí lhůty pro podání přihlášek, tj. 12.04.2021, výběrová komise posoudí, zda uchazeči splňují stanovené podmínky a pozve je k pohovoru. V případě, že nebude přihlášený uchazeč splňovat předepsané podmínky, výběrová komise ho z výběrového řízení vyřadí. Všichni uchazeči budou písemně informováni o výsledku výběrového řízení.

Město Kralupy nad Vltavou si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče nebo výběrové řízení zrušit.