Nabídka zaměstnání REFERENT/KA ODDĚLENÍ PÉČE O KRAJINU

Ilustrační obrázek

Publikováno 9.7.2021 11:12

Autor: správa webu

Kategorie: Informace MěÚ

Město Černošice vyhlašuje výběrové řízení pro ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ na pozici

REFERENT/KA ODDĚLENÍ PÉČE O KRAJINU

Náplň práce:

 • komplexní zabezpečování agend stanovených obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v oblasti ochrany přírody a krajiny např.: povolování a rozhodování o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin rostoucích mimo les, ukládání náhradní výsadby, vydávání závazných stanovisek, vydávání rozhodnutí.

Nabízíme:

 • platové ohodnocení v 9. - 10. platové třídě (v závislosti na nejvyšším dosaženém vzdělání) dle NV č. 263/2018 Sb.
 • pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup dle dohody
 • zaměstnanecké benefity, např. flexibilní začátek / konec pracovní doby, dovolená 5 týdnů, 5 dnů zdravotního volna, stravné ve výši 100 Kč / odpracovaný den, příspěvek na vzdělávání a volnočasové aktivity aj.
 • místo výkonu práce Praha, Podskalská 19 (v blízkosti stanice metra Karlovo náměstí)
 • možnost zlepšovat zaběhlé postupy a hledat nová řešení
 • prostor pro seberealizaci a perspektivu
 • možnost získat cenné zkušenosti v několika oblastech veřejné správy
 • zázemí otevřeného, moderně řízeného úřadu s principy efektivního a transparentního výkonu veřejné služby, vstřícně vůči klientům

Požadujeme:

 • vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání v oboru ochrany přírody, krajinné ekologie nebo oboru příbuzného
 • znalost platné legislativy (zejména zákon č. 114/1992 Sb. včetně prováděcích předpisů, správní řád, související složkové předpisy)
 • praxe ve veřejné správě - výhodou
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku ochrany přírody - výhodou
 • dobrý zdravotní stav umožňující práci v terénu
 • řidičský průkaz sk. B
 • občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost kvalitního ovládání jednacího jazyka v mluvené i písemné formě)
 • svéprávnost a bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena)

Osobnostní předpoklady:

 • pracovitost, schopnost zvládnout problém a dotáhnout ho do konce, umět rozhodnout, rád pracovat v týmu, být komunikativní, mít respekt k sobě i druhým.

Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin dne 23. 7. 2021. Přihláška musí být podána písemně v zalepené obálce s označením Výběrové řízení – referent oddělení péče o krajinu.

Přihlášku je nutno doručit do podatelny Městského úřadu Černošice na adresu: Karlštejnská 259, 252 28 Černošice nebo na adresu pracoviště Praha: Podskalská 19, 120 00 Praha 2.

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

a) jméno, příjmení a titul zájemce,
b) datum a místo narození zájemce,
c) státní příslušnost zájemce,
d) místo trvalého pobytu zájemce,
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
f) datum a podpis zájemce.

K přihlášce prosím připojte tyto doklady:

a) profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o svých odborných znalostech a dovednostech,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů - ne starší než 3 měsíce,
c) úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) čestné prohlášení o bezúhonnosti – dotyčný nebyl v posledních 5 letech pravomocně uznán vinným za přestupek nebo správní delikt za jednání související s druhem práce, na kterou se hlásí.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Související dokumenty

Dokument Velikost Datum vložení

Další aktuality v kategorii Informace MěÚ: