Výběrové řízení - šéfredaktor/ka Kralupského zpravodaje

Ilustrační obrázek

Publikováno 5.8.2021 12:28

Autor: správa webu

Kategorie: Různé

Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce:
šéfredaktor / šéfredaktorka Kralupského zpravodaje


Místo výkonu práce: Kralupy nad Vltavou

Požadavky:

 • Bezúhonnost,
 • vzdělání minimálně VoŠ, obor žurnalistika, a nebo osobní zkušenost s redakční prací: základní schopnost řízení procesu vydávání zpravodaje, zkušenost s možností optimálního využití omezeného prostoru zpravodaje a porozumění pro synergické fungování obsahu a inzerce (nutné doložit kontaktní údaje pro reference prokazující alespoň část z výše uvedeného).

Předpoklady:

 • schopnost dobrého písemného projevu (česky správně, bez chyb, čtivě)
 • znalost místních poměrů (výhodou),
 • nezávislost na politické reprezentaci,
 • časová flexibilita,
 • schopnost korektury vlastního i jiného písemného projevu,
 • zodpovědnost a schopnost dodržovat pravidla vydávání zpravodaje,
 • koncepčnost (schopnost si rozplánovat činnost do více čísel, mít určitou vizi a promyšleně nastavovat profilová témata),
 • dobrá schopnost komunikace s redakcí / redakční radou,
 • dobré komunikační a prezentační dovednosti, schopnost komunikace s veřejností,
 • odpovídající znalost práce na PC – práce s textovým editorem, tabulkami, sociálními sítěmi a weby
 • odpovídající fotografické dovednosti,
 • zkušenosti s komunikací s veřejností,
 • řidičské oprávnění skupiny „B.“

Nástup: dle dohody

Platové zařazení: platová třída: 10, dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce). Možnost mimořádných odměn a zaměstnaneckých benefitů.

Lhůta pro podání přihlášek: do 31.08.2021, místo a způsob podání přihlášek:

 • osobně do podatelny MěÚ
 • písemně na adresu: MěÚ Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou


Přihlášky adresujte k rukám personalisty Bc., Terezy Pulcové a uzavřenou obálku označte „Výběrové řízení na šéfredaktora Kralupského zpravodaje – NEOTVÍRAT!“ V pravém horním rohu obálky uveďte jméno a adresu odesílatele i v případě, že přihlášku podáváte přímo na podatelnu!
Přihlášku NELZE zasílat prostřednictvím elektronické pošty.

Přihláška musí obsahovat:

1) jméno, příjmení a titul uchazeče,
2) datum a místo narození,
3) státní příslušnost,
4) místo trvalého pobytu,
5) číslo občanského průkazu,
6) datum a podpis.
K přihlášce se připojí tyto písemnosti a doklady:
1) motivační dopis,
2) profesní životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních (časový sled a druh vykonávané práce),
3) výpis z evidence Rejstříku trestů - ne starší 3 měsíců (originál nebo ověřenou kopii),
4) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
5) koncepce strategie fungování a rozvoje Kralupského zpravodaje, rozsah max. 3 str. formátu A4.
Pro urychlení komunikace doporučujeme uchazečům uvést v přihlášce telefonický kontakt.

V případě dotazů kontaktujte personalistu Bc. Terezu Pulcovou na tel. 315 739 890, mobil: 777 798 222 nebo e-mailu: tereza.pulcova@mestokralupy.cz.
Po uplynutí lhůty pro podání přihlášek, tj. 31.08.2021, výběrová komise posoudí, zda uchazeči splňují stanovené podmínky a pozve je k pohovoru. Následně tajemník MěÚ rozhodne o výběru uchazeče. Všichni uchazeči budou písemně informováni o výsledku výběrového řízení.


MěÚ Kralupy nad Vltavou si vyhrazuje právo neuzavřít pracovní poměr s žádným z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit.

Další aktuality v kategorii Různé: