Nařízení kraje

Ilustrační obrázek

Publikováno 10.8.2015 15:10

Autor: Ing. Roman Dědič

Kategorie: Informace MěÚ

Vyhlášení období déletrvajícího sucha' v drisledku něhož vzniká v p írodním prostŤedí zvyšené nebezpeči požír t Člr Hejtman St edočeského kraje na zál<|adě čl. 2 Na ízení St edoěeského kraje č. 4l20l0 ze dne 4. l. 2OIo, kter m se stanoví podmínky kzabezpeěen požárnt ochrany v době zv šeného nebezpečí vzriku požétru, vyhlašuje na celém tzemi St edoěeského lrr:aje až do odvolání období déletrvajícího sucha. čLz V období déletrvajícího sucha vstupují vplatnost opat ení, omezení a povinnosti stanovené v Na ízení St edočeského kraje č. 4/2010 ze dne 4. 1. 2010, kterm se stanoví podmínky kzabezpeěeni požÁrni ochrany v době zv'šeného nebe7pečí vzniku požáru (zve ejněno ve Věstníku právních p ďpisti St edočeského kraje, Částka l, rozeslán dne 15. b ezrta 2010). cl.3 Toto Vyhlášeď nabryáťrčinnosti dne 22. července 2015. Y Praze dne 22. července 2al5 Vyvěšeno: rÍ, i !t{; ÁÍ'it #, ltÍ { Ít { tí í ' Inq. Miloš Petera '2 í' hejtman St edočeského kraje Zbor'tlr'ská l l l50 2l Pr'alra 5 tel.: 25] 280 221

Další aktuality v kategorii Informace MěÚ: