Výběrové řízení na pozici tajemník/tajemnice

Ilustrační obrázek

Publikováno 12.9.2019 10:45

Autor: Hannah Bartíková

Kategorie: Volná pracovní místa

MĚSTO ČERNOŠICE vyhlašuje výběrové řízení na pozici
VEDOUCÍ ÚŘADU -TAJEMNÍK/TAJEMNICE
Městského úřadu Černošice 

Náplň práce:
Na místo vedoucího úřadu hledáme manažersky vyspělou, aktivní, pozitivně smýšlející, samostatnou a spolehlivou osobnost. Tajemník řídí městský úřad a odpovídá za správný výkon jeho činností, řídí a rozvíjí svěřený tým. Zodpovídá za výkon veřejné správy na spravovaném území a aktivně komunikuje s jednotlivými obcemi, krajským úřadem a ministerstvy. Podporuje výkon samosprávy na území města Černošice, organizačně zajišťuje a účastní se jednání zastupitelstva a rady města. Má kompetence k budování klientsky zaměřené instituce a uplatnění moderních metod řízení a práce. Jeho přímými podřízenými jsou vedoucí patnácti odborů úřadu a současně zaměstnanci zařazení do odboru vedení města.

Nabízíme:
• tvůrčí manažerskou práci při dalším zvyšování kvality městského úřadu, již dnes moderně a efektivně řízeného (např. dle benchmarkingové iniciativy)
• uplatnění manažerských schopností při řízení týmu cca 240 zaměstnanců • možnost zapojení do národních projektů při rozvoji veřejné správy
• příležitost zapojit se do rozvoje moderně a transparentně spravovaného města Černošice
• příležitost k dalšímu profesnímu rozvoji a vzdělávání
• pracovní poměr na dobu neurčitou, termín nástupu dle dohody
• platové ohodnocení ve 13. platové třídě dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů, s osobním příplatkem a příplatkem za vedení odpovídajícím pozici s vysokou mírou zodpovědnosti
• zajímavé zaměstnanecké benefity - mobilní telefon a notebook, pružná pracovní doba s čtvrtletním vyrovnávacím obdobím, dovolená 5 týdnů, 5 dnů zdravotního volna (sick days), stravné ve výši 100 Kč za odpracovaný den, příspěvek na vzdělávání a volnočasové aktivity aj., v případě potřeby služební automobil
• pracoviště Praha 2, Podskalská 19 (v blízkosti stanice metra Karlovo náměstí) + Černošice
• možnost zlepšovat zaběhlé postupy a hledat nová řešení, získat cenné zkušenosti v několika oblastech veřejné správy
• prostor pro seberealizaci a perspektivu v přátelském kolektivu
• zázemí otevřeného, moderně řízeného úřadu s principy efektivního a transparentního výkonu veřejné služby, vstřícně vůči klientům
Město Černošice. Riegrova 1209, 252 28 Černošice. tel.: 221 982 111.www.mestoccrnosco.cz. lDS: u46bwy4

Požadujeme:
• ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, nejlépe v oboru právo, ekonomie, státní a veřejná správa
• schopnost týmové práce a efektivního řízení většího pracovního kolektivu, motivování zaměstnanců
• nejméně tříletou praxi (v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce) a) jako vedoucí zaměstnanec, nebo b) při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu c) ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce
• řidičské oprávnění skupiny B
• zkouška zvláštní odborné způsobilosti - výhodou
• osvědčení o absolvování vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů výhodou
• občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR - nutnost ovládat jednací jazyk)
• svéprávnost a bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena).

O Městském úřadu Černošice:
Městský úřad Černošice se svými zhruba 240 zaměstnanci vykonává veřejnou správu na území 79 obcí okresu Praha západ (cca 145 000 obyvatel) a samosprávu na území města Černošice (7 000 obyvatel). Úřad má dvě hlavní pracoviště větší pražské pracoviště v Praze 2 (bývalý okresní úřad) a početně menší v hlavním sídle ve městě Černošice (v listopadu 2019 se přesune do nově zrekonstruované a rozšířené radnice). MěÚ Černošice byl v minulých letech oceněn za otevřenou veřejnou správu, jako přívětivý úřad a jako dobrý zadavatel veřejných zakázek. Město Černošice bylo vyhlášeno 4. nejlepším místem pro život v ČR.
Vedení města i vedení úřadu klade velký důraz na vstřícné a profesionální pojetí služeb občanům. Aktivně podporujeme proces zprůhledňování a zefektivňování veřejné správy také v celostátním měřítku, účastníme se pilotních projektů, jsme sebevědomým partnerem státním orgánům.

Přihlášky do výběrového řízení:
• Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin dne 30. 9. 2019.
• Přihláška musí být podána písemně v zalepené obálce s označením Výběrové řízení - tajemník/tajemnice Městského úřadu Černošice.
Město Černošice. Riegrova 1209. 2S2 28 Černošice, t.el.: 221 982 I 11. www.mescocernoslce.a. lDS: u46bwy4
• Přihlášku je nutné doručit do podatelny Městského úřadu Černošice na adresu: Riegrova 1209, 252 28 Černošice nebo na adresu pracoviště Praha: Podskalská 19, 120 00 Praha 2.

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul zájemce,
b) datum a místo narození zájemce,
c) státní příslušnost zájemce,
d) místo trvalého pobytu zájemce,
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, f) datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojte tyto doklady:
a) strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, vč. aktuální portrétové fotografie,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů - ne starší než 3 měsíce,
c) úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) čestné prohlášení o bezúhonnosti - dotyčný nebyl v posledních 5 letech pravomocně uznán vinným za přestupek nebo správní delikt za jednání související s druhem práce, na kterou se hlásí,
e) úředně ověřenou kopii lustračního osvědčení (nebo dokladu o podání žádosti o vystavení lustračního osvědčení) a čestné prohlášení dle§ 2 a§ 4 zák. č. 451/1991 Sb.; neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Ludmilu Šmejkalovou - personální úsek, tel.: 221 982 329, ludmila.smejkalova@mestocernosice.cz.

V Černošicích dne 2.9.2019
Mgr. Filip Kořínek starosta města Černošice
Mčsto Černošice. Riegrova 1209. 2S2 28 Černošice,
tel.: 221 982 I 11, www.mcscoccrnosicc.a. lDS: u46bwy4

Další aktuality v kategorii Volná pracovní místa: