Problém toulavých koček

  • Autor: Ing. Pavel Bartoš, MBA - starosta
  • Publikováno: 12.10.2015
  • Rubrika: Z radnice
Rada města Libčice nad Vltavou se dne 30.9.2015 na podkladě podnětu občanů ze sídliště Sahara, zabývala problémem toulavých koček shromažďujících se kolem kontejnerů s odpadky. Městský úřad v Libčicích nad Vltavou má jakožto "příslušný státní orgán" dle § 135 občanského zákoníku povinnost se o opuštěná zvířata starat. Tato toulavá zvířata jsou zanedbaná a shromažďují se kolem kontejnerů s odpadky a jsou potenciálním zdrojem nejrůznějších nemocí. Z důvodů dotazu některých zastupitelů předkládám detailní popis problematiky.

1. Povinností vlastníků objektů a pozemků

Povinností vlastníků objektů a pozemků je řádná péče o ně a dodržování veřejného pořádku (viz zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů), tedy nepřímo i zabezpečení deratizace a podmínek regulace populace zvířat vyskytující se kolem lidských obydlí (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Veřejný pořádek, včetně zamezení pohybu toulavých zvířat, zabezpečují obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů). KVS nebo krajský hygienik může nařídit mimořádná opatření včetně regulace populace zvířat jen v souladu s podmínkami stanovenými zvláštními právními předpisy (např. při podezření na výskyt nákazy zvířat, nebo onemocnění přenosného ze zvířat na člověka – zoonózy).

2. Regulace

Regulací populace zvířat se obecně rozumí soubor soustavně prováděných preventivních opatření, která mají přispět k udržení populace v určité zdravotní, genetické, případně chovatelské kvalitě; zejména mají omezit rizika, která mohou nastat překročením mezí početnosti populace v jejím teritoriu (prostoru) a zabránit vzniku utrpení zvířat a nadměrných škod, např. šíření nákaz nebo jiných nežádoucích vlivů jejími přemnoženými a často oslabenými příslušníky. Soustavně a včas prováděná regulační opatření mají omezit zejména nepřirozenou nabídku potravních zdrojů a dostupnými prostředky omezit možnost rozmnožování populace. Preventivní charakter těchto opatření má zabránit tomu, aby jejich pozdní uplatňování nevedlo k utrpení zvířat a nutnosti likvidace velkého počtu přemnožených jedinců. Jednotlivá toulavá zvířata lze z důvodů uvedených v § 5 odst. 2 písm. g) zákona na ochranu zvířat proti týrání usmrtit jen tehdy, pokud je realizován soubor opatření vedoucí k regulaci populace.

3. Odchyt

Odchyt toulavých zvířat je podle § 39 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění, veterinární asanační činností, kterou osoby mohou vykonávat jen na základě povolení příslušných Krajských veterinárních správ nebo Městské veterinární správy v Praze (dále jen „KVS“). Osoby doloží žádost o toto povolení potvrzením o kvalifikaci – absolvování odborného kurzu pro odchyt toulavých zvířat a zacházení s nimi (viz § 28 vyhlášky č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností).

4. Veterinární dozor a prevence

Dozorem nad touto odbornou veterinární činností a ochranou zvířat jsou pověřeny orgány Státní veterinární správy ČR. Za regulaci populace toulavých koček se považuje soubor opatření, který zamezí utrpení zvířat vzniklému v důsledku nekontrolovaného množení toulavých, opuštěných a zdivočelých koček v příslušné lokalitě, a pokud je to možné, ponechá kastrované jedince na jejich původně obhajovaných teritoriích. Zároveň se předpokládá provedení nutných preventivních opatření (osvětové akce pro obyvatele, zabezpečení objektů proti nežádoucímu vnikání koček především do sklepů, chodeb, k odpadkům, včetně dezinfekčního zákroku proti ektoparazitům koček), po jejichž realizaci je v případě potřeby možné přistoupit k odchytové akci.

Podle § 6 zákona na ochranu zvířat proti týrání nikdo nesmí zvíře opustit s úmyslem se ho zbavit nebo je vyhnat, podle § 13 uvedeného zákona pak každý kdo chová zvíře v zájmovém chovu, je povinen zabezpečit zvířeti přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí a zajištění jeho biologických potřeb tak, aby nedocházelo k bolesti, utrpení nebo poškození zdraví zvířete, a učinit opatření proti úniku zvířat.

Zásady postupu

1) Odchytovou akci k regulování populace toulavých koček ve veřejném zájmu, která po uplatnění preventivních opatření (nakládání s odpady, omezení zdrojů potravy, úklid a zabezpečení objektů proti vnikání zvířat atd.) vede k odchytu koček, zpravidla iniciuje příslušný obecní úřad vydáním opatření k veřejnému pořádku. Objednávka odchytové akce by měla být provedena písemně. Objednavatelem odchytové akce může být rovněž správce příslušného objektu, pak jde o smluvní vztah mezi odborně způsobilou osobou (firmou) provádějící odchyt a vlastníkem nebo provozovatelem pozemku. Součástí smlouvy je souhlas objednavatele s navrácením smluveného počtu kastrovaných koček na původní lokalitu. V případě provozů, kde to není z hygienického hlediska možné, uvede objednavatel ve zdůvodnění ustanovení příslušného právního předpisu, který navrácení zvířat vylučuje. Ve smlouvě se doporučuje rovněž specifikovat, ve kterém zařízení budou odchycené kočky po dobu nezbytně nutnou k ošetření a kastraci umístěny, kdo o ně zajistí péči a jak budou náklady uhrazeny. Současně se doporučuje předložit podmínky schváleného zařízení (útulku) na umístění koček s uvedením jeho kapacity, které jsou vydávány dle veterinárního zákona.

2) Osoba, která má povolení k výkonu této odborné veterinární činnosti, vede evidenci všech odchycených zvířat s uvedením data, místa a způsobu odchytu, výsledku veterinární prohlídky, evidenci veterinárních zákroků provedených na zvířeti, včetně případného utracení u nevyléčitelně nemocných nebo zraněných zvířat. Dále eviduje místo, datum a počet ošetřených koček vypuštěných do původní lokality. Tuto evidenci by odborně způsobilá osoba měla uchovávat minimálně po dobu tří let.

3) Vlastní zásah začíná podrobnou prohlídkou příslušné lokality. Zjišťují se zejména hustota populace koček a její prostorové aktivity.

4) Způsobem v místě obvyklým je třeba oznámit minimálně 14 dní před zahájením odchytové akce datum konání odchytu s uvedením kontaktních spojení k získání potřebných informací. Především je třeba, aby se o akci dozvěděly osoby, které chovají kočky v okolí dané lokality, nebo v obci, v níž se akce vyhlašuje, a zabezpečily po dobu trvání akce svá zvířata. Bude-li odchyt prováděn v obytné zóně, doporučuje se uvědomit všechny občany bydlící do 1000 m od místa prováděné akce; toto opatření má zabránit nechtěnému odchycení koček chovaných v zájmových chovech. Ve stejném termínu by měl být začátek odchytových prací písemně oznámen orgánu dozoru, tedy příslušné KVS.

5) Odchyt koček se provádí do sklopců nebo vrhacími sítěmi. Vnadí se čerstvými potravinami, nejlépe masem, lze použít i charakteristických ochucovadel, např. valeriánu. Použití injekčních distančních systémů je u koček dosti problematické. Konstrukce a materiál použitých chytacích zařízení musí vyloučit zranění zvířat, ke kterému by mohlo dojít např. pod hranou těžkých svisle padajících dvířek. Kontroly sklopců jsou prováděny dle potřeby, maximálně však ve dvouhodinových intervalech. Umístění sklopců na lokalitě by mělo vyloučit nežádoucí zásahy veřejnosti a musí splňovat další nezbytné požadavky etického přístupu k odchyceným jedincům (např. umístění vzhledem k měnícímu se slunečnímu svitu, srážkám apod.). Z hlediska účinnosti a bezproblémového průběhu lze doporučit noční odchyty s trvalou přítomností alespoň jednoho pracovníka odchytové firmy. Současně s odchytem je účelné provést účinný zásah proti ektoparazitům koček v místech jejich pravděpodobného výskytu.

6) Odvážení odchycených koček z lokality se provádí ve speciálních transportních klecích s nepropustným dnem, konstruovaných tak, aby se vyloučilo jakékoliv zranění transportovaných zvířat. Kočkám musí být umožněno pravidelné napájení. Naplněné klece se shromažďují na stinném, předem vytipovaném místě. Odvoz odchycených zvířat se provádí v nejkratším možném čase, nejpozději však 12 hodin po odchycení prvního zvířete. Dopravní prostředek určený k odvozu musí být v letních měsících dostatečně odvětraný, v zimních měsících je naopak nutno zabránit prochladnutí transportovaných zvířat.

7) Zařízení pro dočasné umístění odchycených koček by mělo být schváleno místně příslušnou KVS. Veškerá přivezená zvířata budou prohlédnuta, nevyléčitelně nemocné kočky, pro něž by další přežívání bylo spojeno s trvalým utrpením, budou utraceny. Odborný zákrok je výhradně v kompetenci veterinárního lékaře, který provede záznam o důvodech vedoucích k tomuto zákroku. Kastrace nebo sterilizace všech ostatních jedinců obojího pohlaví bude provedena v odpovídajícím veterinárním zařízení, stejně jako vakcinace proti vzteklině a ošetření proti ekto - i endoparazitům. K zotavení po kastraci se doporučuje podržet v karanténě kocoury 5 dní a kočky 10 dní po kastraci, nestanoví-li KVS z nákazových důvodů jinak. Veškeré náklady na kastraci, ošetření a dočasné umístění koček nese objednatel.

8) Pokud jde o lokalitu, kde je zřejmé, že ošetřené kočky nebudou moci být vypuštěny zpět, je objednatel spolu s osobou provádějící odchyt povinen včas kontaktovat příslušnou obec (a spolu s ní útulky nebo ochranářské organizace) a zajistit umístění předpokládaného počtu ošetřených koček, který vyplývá z průzkumu předmětné lokality.

Zdroj: Česká veterinární správa a Internet

Další články autora