Přístavba MŠ

  • Autor: Ing. Jiří Lain
  • Publikováno: 7.2.2016
  • Rubrika: Investiční komise
  • Vyšlo v LN 2/2016
  • Související fotogalerie zde

Přístavba mateřské školy je projekt, který je již delší dobu diskutovaným tématem, a protože se nejenom diskutuje, ale i koná, dovolte mi informovat vás o dalším vývoji a postupu blížícího se vlastního zahájení realizace inkriminované stavby.

Nejprve shrnutí projektovaného záměru – dnešní MŠ v Libčicích nad Vltavou disponuje celkem pěti třídami. Ve čtyřech třídách je hygienická kapacita 23 dětí a v jedné třídě 25 dětí. Všech 5 tříd je plně obsazeno s celkovou kapacitou 117 dětí. Potřeba zvýšení kapacity pro umístění dětí do MŠ vyvolala nutnost přístavby. Souběžně s nárůstem možného počtu umístění dětí v MŠ je nutno zvýšit i kapacitu současné vývařovny, která je dimenzována na stávající počet dětí a není možno bez stavebního zásahu a rozšíření vybavení kuchyně kapacitu vývařovny na požadovaný počet zvýšit. Úvodem ještě připomenutí již zmiňovaných počátků.

Prvotním návrhem rozšíření MŠ byla přístavba 2 tříd o počtu 2x24 dětí za stávající školkou na místě staré kočárkárny a skladů. Potřeba prostoru pro dvě třídy, včetně veškerého zázemí, by si vyžádala rozsáhlejší zásah do tamního území, včetně omezení přilehlého hřiště, což se projevilo i po ekonomické rozvaze do značných finančních nároků. Proto byla navržena varianta nástavby na zadní trakt stávající přízemní budovy. Statickým výpočtem bylo doloženo, že tato varianta je proveditelná a byl vypracován návrh dispozičního řešení. Situace, kdy bylo patrné, že potřeba volných míst pro umístění dětí není tak veliká, vyšší ekonomické požadavky spojené s vybudováním dvou tříd a povinnost udržitelnosti provozu při případném využití dotace vedla k rozhodnutí prověřit variantu vybudování pouze jedné třídy pro zvýšený počet dětí, tj. 28.

V tomto duchu byla zadána studie na provedení jedné samostatné větší třídy s veškerým zázemím za stávající školkou v místě staré kočárkárny, včetně příslušného zvětšení kapacity vývařovny. Po vypracování této studie a po příslušných konzultacích a zapracování požadovaných změn a nároků, byla tato studie jak prostorově, tak ekonomicky shledána nejvhodnější variantou pro požadované zvětšení kapacity MŠ. Na základě této studie a dalších sounáležitostí bylo vypracováno zadání pro vyhotovení projektové dokumentace, která by byla podkladem jak pro stavební řízení, tak pro vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele stavby, tak součástí žádosti o dotaci na realizaci stavby. Projektová dokumentace byla vypracována, byla vyřízena příslušná vyjádření dotčených úřadů a organizací a byla podána žádost o stavební povolení.

Souběžně s tímto procesem proběhla výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na základě této soutěže byl vybrán dodavatel stavby, který by měl po podpisu smlouvy o dílo zahájit přípravu a cca v únoru 2016 by měla začít vlastní výstavba přístavby. Objekt přístavby bude jednopodlažní, nepodsklepený, obdélníkového tvaru, proveden systémem sendvičové dřevěné konstrukce s nosnými rámy, založený na betonových základových pasech. Střecha na objektu bude sedlová, tvořena sbíjenými vazníky s plechovou krytinou. Jelikož se jedná o přístavbu jako samostatně stojící objekt (s napojením pouze komunikačním, infrastrukturou a technickými médii), bude akce prováděna dispozičně na odděleném uzavřeném staveništi za plného a nedotčeného provozu stávající MŠ.

Stavbou bude dotčeno pouze bezprostřední okolí stavby a dětské hřiště za stávajícím objektem, které by mohlo sloužit pro zázemí stavby, což bude upřesněno mezi investorem, uživatelem objektu a dodavatelem před vlastním zahájením stavby.

Rekonstrukce a zvýšení kapacity vývařovny se týká přímo stávající kuchyně a navržené úpravy nelze provádět za plného provozu, proto pro tuto část bude vypracován plán organizace výstavby s ohledem na zachování potřebného režimu kuchyně a využití termínů, umožňující provádění prací tak, aby byla úprava vývařovny společně s novou třídou k dispozici pro nový školní rok 2016/17.

Vzhledem ke skutečnosti, že na vybudování nové přístavby a úpravy vývařovny je zapotřebí značných finančních prostředků, provedlo vedení města veškeré možné kroky k získání dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR z Fondu rozvoje kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky a pomocí vybrané společnosti podalo v předepsaném termínu a určených podmínkách, včetně všech požadovaných dokumentů, příslušnou žádost na MŠMT.

Předpokládaný termín pro vyhodnocení žádosti je 31. 3. 2016.

Další články autora