Projekt mezinárodní letiště ve Vodochodech ve vztahu k městu

 • Autor: Ing. Pavel Bartoš, MBA
 • Publikováno: 8.4.2011
 • Rubrika: Názor

Problematickým projektem, který se dotýká našeho regionu ( Kralupy nad Vltavou, Dolany Libčice nad Vltavou, Bašť, Panenské Břežany a další obce) je záměr finanční skupiny Penta a.s. vybudovat mezinárodní letiště ve Vodochodech. Potenciální dopady provozu rozšířeného mezinárodního letiště se týkají i našeho města. Vývoj situace kolem projektu Penta a.s. sledujeme a jsme v kontaktu jak s vedením Letiště Vodochody a.s., tak se  sdružením STOP letišti Vodochody. Problematika rozšíření letiště ve Vodochodech je odborně i strategicky velmi spletitá a proto se pokusím co nejobjektivněji popsat situaci ve vztahu k našemu městu a okolním, záměrem postiženým obcím. V rámci objektivnosti zmíním postoje investorů, odpůrců a města Libčice nad Vltavou. V tomto článku se nezabývám minulostí letiště.

               I. Co je letiště Vodochody?

Propagační materiály Letiště Vodochody a.s. uvádějí tyto údaje:

 • Společnost Letiště Vodochody, a.s., byla založena 30. 11. 2007 za účelem provozování a rozvoje letiště ve Vodochodech
 • Od 1.1.2009 došlo k faktickému vyčlenění letištních aktivit z AERO Vodochody a.s. (majetek, personál, technika)
 • Jediným akcionářem je AERO Vodochody a.s.
 • Akciové společnosti AERO Vodochody a Letiště Vodochody vlastní investiční skupina Penta a.s.

Letiště Vodochody má statut neveřejného mezinárodního letiště. Jeho klienty jsou dnes především letecké školy, které zde provádějí výcvik pilotů, dále privátní klientela se soukromými letouny a také zákazníci mateřské společnosti Aero Vodochody.

 

V souvislosti se svým fyzickým vyčleněním ze společnosti AERO Vodochody a.s. (na konci roku 2008) získala společnost Letiště Vodochody a.s., všechna potřebná povolení k provozování vodochodského letiště. Rovněž byla podepsána dohoda s cizineckou policií a celní správou o způsobu odbavení cestujících.

 

V roce 2009 se na letišti uskutečnilo přes 9000 pohybů letadel, což představuje 100% nárůst oproti provozu v roce 2008.

Cílem projektu rozvoje letiště ve Vodochodech je vybudovat moderní mezinárodní letiště, které přispěje k podpoře turismu, podnikání a hospodářského růstu.

Hlavní město Praha tak získá, stejně jako mnoho jiných světových měst, druhé mezinárodní letiště, jež podpoří další rozvoj metropole a regionu. Letiště ve Vodochodech bude sloužit především nízkonákladovým a charterovým přepravcům.

V současnosti je projekt ve stadiu projednávání studie dopadů projektu na životní prostředí (EIA). Finální stanovisko MŽP ČR k záměru očekává letiště, s ohledem na zákonem stanovené lhůty, nejpozději do konce prvního pololetí letošního roku. Provoz pro nízko-nákladovou dopravu plánuje spustit na přelomu let 2012 a 2013.

Celkové plánované investice

3 miliardy korun

Počet přepravených cestujících ročně

3,5 milionu

Průměrný počet odbavených letadel denně

48

Projektovaná hodinová kapacita terminálu

1200 cestujících za hodinu

Počet pozic pro letadla (pro letadla kat. C dle ICAO)

15 stání

Parametry dráhy

délka 2500 m, šířka 45 m

Parkování pro veřejnost

572 parkovacích míst

 

Letiště je projektované na provoz letadel kategorie C (např. Boeing 737, Airbus A320) dle ICAO (rozpětí křídel až 36 m) za všech povětrnostních podmínek.

             II.      Činnost města ve věci záměru vybudování mezinárodního letiště Vodochody

 

Město Libčice nad Vltavou ve věci plánovaného rozšíření letiště Vodochody zaujalo aktivní postoj a provedlo níže uvedené kroky.

 

a) Usnesení rady města č. 3-2010 konané dne 10. 2. 2010

 

Rada města bere na vědomí informace starosty ohledně zamýšleného projektu Letiště Vodochody a zmocňuje starostu k dotazu na zadavatele EIA včetně sdružení proti letišti  na další informace o zamýšleném projektu. Rada města předloží materiál zastupitelstvu města.

 

b) Usnesení č. 17/20-2010 z 20. zasedání zastupitelstva města Libčice nad Vltavou konaného dne 15. 3. 2010

Zastupitelstvo města vyjadřuje  podporu všem  městům, obcím, sdružením a veřejným organizacím, které protestují  proti vybudování mezinárodního letiště Vodochody.

Zastupitelstvo města ukládá radě města informovat občany o záměru, dopadech a  vizích spojených s výstavbou a provozem veřejného mezinárodního letiště Vodochody prostřednictvím dostupných informačních médií a zdrojů. Zastupitelstvo města ukládá radě města sledovat veškeré dostupné informace spojené s výstavbou a provozem veřejného mezinárodního letiště Vodochody.

c)  Usnesení rady města č. 21-2010 konané dne 8. 12. 2010

 

Rada města se seznámila se studií EIA Letiště Vodochody a ukládá starostovi podat v termínu stanovisko města.

 

d)  Dne 9. 12 .2010 ve smyslu usnesení rady města bylo na odbor posuzování vlivů Ministerstva životního prostředí zasláno stanovisko města Libčice nad Vltavou k dokumentaci vlivů záměru na životního prostředí.

e)  Jednání starosty Pavla Bartoše dne 4. 2. 2010 s představitelem OS Za život v Dolanech Ing. Petrem Stulíkem ohledně aspektů dopadů na ŽP v souvislosti s rozšířením letiště Vodochody.

f)  Zasedání OS Za život v Dolanech se počátkem 25. 2. 2010 se zúčastnil starosta města Pavel Bartoš.

g) Starosta Pavel Bartoš se zúčastnil dne 8. 4. 2010 pracovní schůzky iniciativy Stop Letišti Vodochody na Měú v Kralupech nad Vltavou.

h)Veřejné debaty k vybudování mezinárodního letiště Vodochody konané dne 24. 3. 2010 se za naše město zúčastnili starosta města Pavel Bartoš a radní Jan Procházka.

i)  Dne 12. dubna v 17:30 hodin v Kulturním domě KDL Libčice nad Vltavou proběhla veřejná debata na téma rozšíření mezinárodního letiště Vodochody za účasti zástupců Letiště Vodochody, starostů okolních obcí, OS Za život v Dolanech, zástupců města Libčice nad Vltavou a OS Liběhrad.

j) V Libčických novinách v dubnu 2010  byl uveřejněn článek s názvem: „Stop letišti Vodochody“ (autor Pavel Bartoš).

k) V Libčických novinách v červenci 2010  byl uveřejněn  článek s názvem: „Historie Aera Vodochody“ (autor Vít Růžička).

l) Dne 8.12.2010 proběhla koordinace stanovisek k připomínkování studie dopadu na životní prostředí EIA s městským úřadem Kralupy nad Vltavou.

 

           III.      Kompletní stanovisko města k řízení EIA

 

Stanovisko města Libčice nad Vltavou k dokumentaci vlivů záměru Letiště Vodochody na životní prostředí

Město Libčice nad Vltavou vydává po projednání radou města dne 8. 12. 2010 následující stanovisko k dokumentaci vlivů záměru na životního prostředí:

 

Katastrální území města Libčice nad Vltavou může být v důsledku provozu Letiště Vodochody zasažena hlukem a v případě nepříznivého větru též zplodinami. Připomínky města Libčice nad Vltavou jsou následující:

a) Protihluková opatření

Jaká budou omezení provozu z důvodů hlukových? Opatření uvedená v dokumentaci nejsou většinou konkrétní a omezují se na proklamace typu :

-  Všechny IFR odlety budou prováděny po odletových tratích SID až do stanoveného bodu, kde se letadlo nachází v dostatečné výšce nad zemí. (Není uvedeno, kde tento bod leží a v jaké výšce.)

-  Způsob provedení vzletu bude upraven podle moderních poznatků o protihlukových postupech. (Není stanoveno, jaký postup bude aplikován.)

-  Postupy pro přiblížení a přistání budou stanoveny tak, aby letadla mohla sestoupit pod stanovenou výšku nad zemí až po nalétnutí do osy dráhy pro přistání. (Není uvedena stanovená výška.)

- (Není uveden závazek, že na letišti nebudou provozována letadla o hmotnosti  nad 100 tun, když se všude píše, že letiště bude určeno pro letadla do 100 tun.)

b) Ochranná pásma

Ochranná pásma (OP) letiště Vodochody byla stanovena Rozhodnutím SLI ze dne 26. 10. 1977, tedy takřka před 33 lety. Tato OP již vůbec neodpovídají současně platným předpisům. Nová OP letiště by měla být vyhlášena územním rozhodnutím o ochranném pásmu ve smyslu stavebního zákona a hlavně v souladu se současně platnou legislativou. Stávající OP není možné pro rekonstruované letiště použít. Důvodem je množství legislativních změn i změn leteckých předpisů, které vstoupily v platnost od roku 1977.

Z uvedených důvodů je nutné nové zpracování OP letiště, v souladu se stávajícími předpisy, a jejich následné projednání a vyhlášení.

c) Struktura provozu dle typů letadel

Ve výhledovém stavu provozu jsou jako největší letadla uváděna „dopravní letadla s proudovým pohonem a s maximální vzletovou hmotností do 100 t“a provoz větších letadel není vůbec předpokládán. To však neodpovídá záměrům vlastníka společnosti Aero Vodochody, který představil záměr dalšího rozvoje letecké výroby, včetně participace na vývoji a výrobě nového vojenského transportního letadla KC-390 společnosti Embraer. Aero Vodochody by se na této spolupráci mělo podílet vývojem a výrobou zadní část trupu, dveří, náběžných hran a pevných částí křídel. Obdobné projekty již běží pro firmu Bombardier (vývoj a výroba náběžných hran pro nový dopravní letoun CSeries) nebo italskou společnost Alenia (střední část křídla nákladního letadla C-27J). Ze stávajícího vývoje lze předpokládat, že obdobné projekty poběží i po roce 2012, přičemž nejlogičtějším způsobem dopravy takto rozměrných dílů je přeprava nákladními letadly.

Ačkoli studie EIA uvádí, že "letiště bude uzpůsobeno pro standardní provoz letadel kategorie C dle ICAO (rozpětí křídel letadla max. do 36m) za všech povětrnostních podmínek“, vlastní konstrukce letiště (šířka pojezdových drah 23 m, jejich odstupy od pevných překážek 40,5 m, hloubka a šířka odbavovacích ploch apod.) přesně odpovídá letadlům o rozpětí do 52 metrů (tj. kódové písmeno D dle ICAO). Do této kategorie patří typy jako A-300; A-310; B-757; B767; Il-76, tedy typy, které jsou typickými představiteli nákladních letadel.

Projekt letiště, které je uvedeno v EIA, není letiště pro letadla o rozpětí 36 metrů (do 100 tun), nýbrž pro letadla větší, do rozpětí 52 metrů (do cca 200 tun).

d) Kumulativní vlivy provozu LKPR a LKVO

Kumulativní vlivy provozu LKPR a LKVO dokladují pouze, že nedojde k průniku izofon 55 dB obou letišť. Nedokládají ale kumulaci provozu v místech, kde se protínají příletové tratě na LKPR a LKVO. Protože ekvivalentní hladina hluku je funkcí počtu hlukových událostí a jejich akustického tlaku. V místě průsečíku příletových tratí na LKPR a LKVO je tedy možné, že díky provozu LKVO bude docházet k překročení limitní hladiny hluku pro denní provoz. Pravděpodobnost takového dopadu zvyšuje i skutečnost, že letadla přilétávající na LKVO budou nucena „podlétat“ přílety na LKPR a budou se tedy nacházet v nižší výšce – přílety na LKPR budou ve výši 4.000 ft a výš, na LKVO pak ve 2.500 ft.

Podepsal:  Ing. Pavel Bartoš, MBA  starosta

 

IV. Stanovisko odpůrců plánovaného rozšíření letiště Vodochody

Protože záměr akciové společnosti Penta Investments na vybudování veřejného mezinárodního letiště ve Vodochodech i nadále trvá, rozhodli se představitelé dotčených obcí sdružit a společně postupovat proti plánované výstavbě. Ve čtvrtek 25. 6. 2009 bylo v Kralupech nad Vltavou ustanoveno Sdružení proti letišti. Obce, na jejichž území žije téměř 30 tisíc občanů, deklarují v podepsaném memorandu nesouhlas s plánovaným záměrem výstavby a společný jednotný postup proti výstavbě nového letiště. Chtějí využít všechny zákonné prostředky k tomu, aby realizaci   rozšíření současného firemního letiště Aera Vodochody zabránily a chtějí aktivně chránit životní prostředí a zdraví svých občanů před negativními vlivy plánovaného letiště. Signatáři memoranda jsou tyto obce: Dolany, Chvatěruby, Kozomín, Kralupy nad Vltavou, Líbeznice, Máslovice, Měšice, Nelahozeves, Panenské Břežany, Postřižín, Užice, Veltrusy a Zlončice. Starostům se nelíbí, že nové veřejné mezinárodní letiště je umísťováno do hustě obydlené oblasti s přímými dopady. Dokumentace zpracovaná investorem letiště předpokládá 3,5 mil. odbavených cestujících za rok a 141 odbavených letadel v charakteristickém letovém dni. Občané budou v průběhu celého dne obtěžováni hlukem z přistávajících a vzlétajících letadel, dalšími emisemi z leteckého provozu a vystaveni riziku leteckých havárií.

Hlavní argumenty sdružení „Stop letišti Vodochody“ jsou tyto:

a) Soustavné poškozování zdraví
b) Soustavná a neúnosná hluková zátěž
c) Dopravní kolaps
d) Znehodnocení majetků
e) Nebezpečí z leteckého provozu pro okolí LKVO

V. Závěr

Předkládám výše uvedenou chronologii významných událostí pro naše město, v souvislosti s iniciativou investiční skupiny Penta v dané věci. Město Libčice nad Vltavou záměr vybudování mezinárodního letiště Vodochody bedlivě sleduje, reaguje na vzniklé požadavky a nadále bude informovat veřejnost. Více informací lze získat na uvedených odkazech.

Zdroje informací:

 

 1. http://www.vodochodyairport.cz
 2. http://www.stopletistivodochody.cz
 3. http://www.mestokralupy.cz
 4. Usnesení rady města Libčice nad Vltavou
 5. Usnesení rady města Libčice nad Vltavou
 6. Propagační materiály letiště Vodochody

Zpracoval dne 8. 4. 2011 Ing. Pavel Bartoš, MBA starosta města Libčice nad Vltavou

Další články autora