Zavážení dobývacího prostoru Na Zabitém

  • Autor: Jiří Novák
  • Publikováno: 14.4.2011
  • Rubrika: Z radnice
Zavážení dobývacího prostoru „Na Zabitém“ je problém který znepříjemňuje život občanům našeho města. Je otázkou, kdo je za tento neutěšený stav krajiny odpovědný. Je faktem, že zmíněný prostor patří soukromé společnosti a zavážku povolil Krajský úřad Středočeského kraje v roce 2004. Město Libčice nad Vltavou od počátku, (tj. 3 reprezentace na radnici),  činí a činily velké množství kroků k nápravě věcí  - jednání s příslušnými úřady, majiteli pozemku a policií ČR. Vymahatelnost práva v této věci je však dosti problematická. Město Libčice bylo vydáno tímto krajským  rozhodnutím, které nebylo krajem kontrolováno, na pospas zájmům soukromých firem. Namísto zavezeného dobývacího prostoru zbyla na katastru města nepovolená deponie zeminy.

Shrnuji podstatné: Město uvedený prostor nevlastní, deponii zeminy nepovolilo a vzhledem k nejasné vlastnické struktuře (Kampelička v likvidaci atp.) neexistovala vůle vlastníka činnost nepovoleného navážení zastavit. Pouze vlastník pozemku může požádat policii ČR o zastavení nelegální činnosti na pozemku. Na výzvy města nemůže na soukromém pozemku konat ani stavební úřad ani  Libčice policie ČR. 

Chronologie událostí:

 Dobývací prostor byl stanoven Ministerstvem stavebnictví Praha, pověřeným orgánem Československé cihlářské závody, GŘ  Brno dne 24.8.1968 zn. Výr- Drš/Sa DP 104 a dále změnou  – zmenšením na základě rozhodnutí Obvodního báňského úřadu Kladno o změně dobývacího prostoru ze dne 29.5.1996 pod č.j. 2755/96/465 a dalším zmenšením dobývacího prostoru rozhodnutím Obvodního báňského úřadu Kladno ze dne 30.3.2006 zn. 1476/IV/06/465/UDA/VCH.

Povolení zavážení dobývacího prostoru na pozemcích p.č. 223, 225 a  226 k.ú. Letky s využitím ukládání odpadů vydal Krajský úřad Středočeského kraje – OŽP  dne 22.6.2004 pod zn. 6586/04-OD-52710/04/OŽ-Ko pro firmu Bohemian Artisan s.r.o., Přílepská 1692, Roztoky. V rozhodnutí bylo stanoveno, že zařízení je možné provozovat pouze s platnou nájemní smlouvou (mezi ŽSúD a Bohemian Artisan s.r.o.) a dle bodu 4 využívání odpadu bude ukončeno, dosáhne-li se výšky 100 cm pod předpokládaný terén a bude prováděn a navážka podorničí a ornice. 


         Od počátku roku 2006 byla snaha Města Libčice nad Vltavou cestou Báňského úřadu, Krajského úřadu, Inspekce životního prostředí a Měú Černošice o provedení kontroly zařízení a prokázání naplněné kapacity, případně zjištění volné kapacity, aby bylo prokázáno, zda navezený materiál přesahující o několik metrů okolní terén, bude možno uložit do dosud nezavezeného vytěženého prostoru.


         Dne 10. 2. 2006 proběhlo na Měú jednání, za účasti Bohemian Artisan a báňského úřadu, kde město požadovalo doklady k zavážení.
         Dne 10. 2. 2006 zasílá starostka dotaz na OŽP kraje zda je zavážení v souladu s povolením kraje.
         Dne 10. 2. 2006 zasílá starostka dotaz na Českou inspekci životního prostředí se žádostí o prošetření, zda je ukládání odpadů v souladu s platnými povoleními a předpisy.
         Dne 15. 2. 2006 odpovídá Krajský úřad – OŽP na dopis starostky ze dne 2. 2. 2006, kde na závěr sděluje, že jeho pracovníci provedou na místě kontrolu před schválením nového provozního řádu firmě Bohemian Artisan.
         Dne 13. 3. 2006 sděluje Krajský úřad – OŽP, že jeho pracovníci provedli kontrolu a že nebyly zjištěny vážnější nedostatky v provozování zařízení. Dopis je ze dne 22. 2. 2006 a městu byl zaslán až 13. 3. 2006.
         Dne 15. 3. 2006 žádá tajemník dopisem Krajskému úřadu-OŽP o urychlený zásah, neboť stále dochází k navážení materiálu.
         Dne 21. 3. 2006 vydává báňský úřad Kladno protokol ve věci zahájení řízení o zmenšení dobývacího prostoru Na Zabitém.
         Dne 24. 3. 2006 zasílá starostka dopis vedoucímu OŽP kraje, kde žádá o okamžité zjednání nápravy.
         Dne 24. 3. 2006 zasílá starostka dopis náměstkovi hejtmana, kde žádá o pomoc.
         Dne 30. 3. 2006 zasílá krajský úřad informace České inspekci životního prostředí a žádá o zakročení.
         Dne 30. 3. 2006 vydává Obvodní báňský úřad Kladno rozhodnutí o zmenšení dobývacího prostoru Na Zabitém.
         Dne 21. 4. 2006 urguje starostka u České inspekce životního prostředí zásah a poukazuje na již 2 upozornění z února.
          Dne 21. 4. 2006 zasílá starostka další upozornění vedoucímu OŽP kraje na pokračující zavážku doplněné fotodokumentací.
          Dne 26. 4. 2006 zasílá OŽP kraje městu dopis, který dorazí až 11. 5. 2006, kde sděluje, že orgán kraje nemůže ukládat nápravná opatření ani pokuty a že dopis města opakovaně postupuje inspekci životního prostředí, která je k tomu oprávněna. 
          Dne 28. 4. 2006 žádá OŽP kraje o zásah Českou inspekci životního prostředí na základě opakovaných výzev města Libčice.
           Dne 9. 5. 2006 sděluje Česká inspekce životního prostředí starostce, že její pracovníci provedli dne 12. 4. 2006 šetření na místě, nikoho nenašli, sídlo firmy Bohemian Artisan v Roztokách také nenašli, a tak tedy vyzvali firmu písemně k předložení řady dokumentů opravňujících její činnost v lokalitě Na Zabitém. Po předložení těchto dokumentů bude zváženo, zda společnost porušila rozhodnutí vydané OŽP kraje.
          Dne 15. 5. 2006 zasílá ředitel České inspekce životního prostředí starostce dopis, ve kterém rekapituluje předešlé události, popisuje, jak jeho pracovníci nenašli Bohemian Artisan, jak se jí pokouší doručit výzvu k poskytnutí informací, jak pracovnice OŽP kraje na skládce nikoho nenašla a sděluje: „Co se týče návozu odpadu i na jiné pozemky, než jsou uvedeny v povolení OŽP kraje domnívám se, že šetření měl provést místně příslušný stavební úřad. Závěrem sděluje, že OŽP kraje bude nadále při dalším řešení předmětné kauzy spolupracovat s Českou inspekcí životního prostředí.“
          
          Zde činnost výše uvedených orgánů končí, neboť firma Bohemian Artisan nedodala České inspekci životního prostředí požadované dokumenty a inspekce tudíž nemůže posoudit, zda Firma Bohemian Artisan porušila rozhodnutí OŽP kraje. 
Přesto, že k návozu odpadu docházelo především na pozemky uvedené v povolení OŽP kraje, nezbylo nic jiného, než řešit zavážení jako stavebním úřadem Libčice nepovolené, i když řešení inspekcí bylo na místě a mohlo být jistě razantnější.      
          
          Dne 15. 5. 2006 vyzval Sú Libčice nad Vltavou firmu Bohemian Artisan k okamžitému ukončení navážení zeminy.
          Dne 30.6.2006 svolal Sú Libčice nad Vltavou místní šetření a ústní jednání ve věci odstranění nepovolení změny využití (skládka zeminy) v lokalitě „ Na Zabitém“.
Dne 19.7.2006 Sú Libčice nad Vltavou vydal firmě Bohemian Artisan s.r.o. rozhodnutí o nařízení odstranění s termínem do 31.10.2006.
Dne 13.112006 Sú Libčice nad Vltavou vyzval firmu Bohemian Artisan k urychlenému odstranění.
Dne 30.11.2006 proběhlo na Sú další jednání.
Dne 12.1.2007 vyzval Sú Libčice nad Vltavou k splnění náhradního termínu 31. 3 .2007 (opět nebyl splněn).
Dne 2.4.2007 Sú Libčice zahájil řízení o správním deliktu s firmou Bohemian Artisan. Poté namísto firmy Bohemian Artisan s.r.o. vstoupila v jednání firma Autodoprava Veselý s.r.o.  
Dne 30.11.2007 požádala Autodoprava Veselý s.r.o. o vydání úR o změně využití území.
Dne 1.11.2007 Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání  na den 4.12.2007.
Dne  4.12.2007 proběhlo ústní veřejné jednání úŘ změny využití území. 
Dne 5.12.2007 Sú Libčice nad Vltavou přerušuje řízení.
Dne 6.12.2007 Sú Libčice nad Vltavou vyzývá k předložení  chybějících dokladů. (dosud nepředloženo).
V lednu stavební úřad urguje předložení prodloužení nájemní smlouvy mezi ŽSUD a Bohemian Artisan, neboť povolení Kú Středočeského kraje OŽP na zavážení prostoru je limitováno dobou platnosti nájemní smlouvy. Dodatek nájemní smlouvy byl předložen, smlouva prodloužena do 1.3.2008.
Dne 4.2. 2008 Sú vyzývá Autodopravu Veselý s.r.o. k okamžitému ukončení dalšího navážení materiálu (materiál začíná  převyšovat okolní terén).
Dne 11.2.2008 Sú zasílá kopii této výzvy rovněž vlastníkům pozemků, tj. ŽSúD s.r.o. a firmě Wienerberger a.s. s informací o tom, že materiál začíná převyšovat okolní terén a budeme požadovat úpravu těchto pozemků do výše původního terénu, včetně navezení podorničí a ornice.
Dne 11.2.2008 Sú zasílá výzvu na Magistrát hl. m. Prahy a žádá je jako investora akce MO-0079 špejchar, odkud se zemina údajně vozí k nám do zmiňovaného prostoru, o okamžité zastavení dopravy dalšího materiálu do Libčic nad Vltavou.
Dne 20. 2. 2008 zasílá Odbor městského investora sdělení, že navážení zeminy do Libčic bylo zastaveno dne 13. 2. 2008.
Dne 3. 3. 2008 zasílá Sú na Odbor městského investora oznámení, že skládka Na Zabitém je nelegální, změnila majitele na firmu FUNGUJ s.r.o. Bezručova 1255, Mladá Boleslav a žádá o zamezení dalšího dovozu materiálu z akcí.
Dne 5. 3. zasílá Odbor městského investora oznámení, že zhotovitel městského okruhu na předmětnou skládku navážení zeminy neprováděl.
Dne 17. 3. 2008 zasílá Odbor městského investora další dopis, ve kterém odmítá odpovědnost za navážení materiálů do Libčic.
Dne 31. 3. 2008 doplňuje Autodoprava Veselý žádost na vydání územního rozhodnutí na využití území, se žádostí o prodloužení termínu k doplnění podkladů k úR.
Usnesením ze 14. 4. 2008 prodloužil Sú termín k předložení podkladů k úR do 31.10.2008.
Dne 20.10.2008 oznámil Sú zahájení řízení o nařízení odstranění stavby s výzvou k okamžitému zastavení dalšího  zavážení zeminy firmě Funguj s.r.o. a svolal jednání na den 4. 11. 2008.
Dne 16. 12. 2008 bylo opatření stavebního úřadu opakováno pro nedoručení a jednání bylo posunuto na 9. 1. 2009.
Dne 3. 2. 2009 podala firma 4K-Invest, a.s. žádost o povolení terénních úprav v prostoru skládky a Sú dne 2. 4. 2009 vydal územní souhlas – terénní úpravy na navážení ornice v rámci terénních úprav.
Dne 23. 3. 2009 podala firma 4K-INVEST a.s. zastoupená Václavem Sedmidubským žádost o rozhodnutí o změnu využití území Na Zabitém.
Sú Libčice opatřením zahájil úŘ stavby dne 26. 3. 2009. 
Dne 15. 4. 2009 sdělil Sú firmě FUNGUJ s.r.o., že je zahájeno územní řízení o změně využití území, jako novému vlastníku území.
Dne 7. 5. 2009 Sú rozhodl o změně využití území, včetně terénních úprav a rekultivace území Na Zabitém.
Dne 1.10.2009  zažádala společnost 4K-INVEST a.s. o zrušení územního rozhodnutí o změně využití území. 
Dne 26.10.2009  zaslal Sú sdělení společnosti 4K-INVEST a.s., že není důvod ke zrušení rozhodnutí stavebního úřadu.
Dne 11.11.2009 zaslala PČR trestní oznámení společnosti 4K- INVEST a.s.  a žádost k předání podkladů územního rozhodnutí. 
Dne 16.12.2009 zaslal stavební úřad výzvu panu Sedmidubskému a společnosti Etelexon plus k bezodkladnému zastavení prací nejpozději do 31.12.2009.

Dne 27.1.2010 opatřením vyzval stavební úřad Václava Sedmidubského firmu Etelexon plus s.r.o., Agrivep a.s. Velké Přílepy a Město Libčice na kontrolní prohlídku na den 8.2.2010, na které byl sepsán protokol z řízení. Na řízení bylo předloženo kontrolní vytýčení stavby. 
Dne15.2.2010 stavební úřad vyzval prováděcí firmu a Václava Sedmidubského k urychlenému dokončení terénních úprav s tím, že bude dovážena na stavbu pouze ornice potřebná k dokončení rekultivace a bude dokončeno jednání s firmou Agrivep, kde bylo provedeno neoprávněné zavážení jejich pozemků.
Dne 9.3.2010 na základě žádosti stavebníka povolil stavební úřad navezení propustného inertního materiálu do 30.3.2010.
Dne 12.4.2010 vyzval stavební úřad prováděcí firmu k okamžitému zastavení navážení zeminy do 13.4.2010.
Dne 14.4.2010 bylo provedeno ústní jednání s majitelem skládky firmou Funguj s.r.o. o dodržení výzvy k okamžitému zastavení navážení a uzavření prostoru skládky.
Po tomto termínu byla skládka uzavřena a navážení zeminy bylo přerušeno.
 Dne 14. 5. 2010 bylo postoupeno podání města Libčice n/Vlt o provedení kontroly a zásahu ve věci zavážky Na Zabitém KUSK, s tím že je tato záležitost v pravomoci Sú.
Dne 10. 6. 2010 byla provedena KP stavby za účasti ing. Pavla Bartoše, zavážení pozemků AGRIVEP a.s..
Dne 22. 6. 2010 byla provedena KP stavby, zjištěno nepovolené zavážení stavby.
Na výzvu se dostavili příslušníci policie ČR a pomohli zastavit nepovolené zavážení.
         Dne 26. 6. 2011 podáno sdělení majiteli pozemků firmě Funguj, s.r.o., že zrušení smlouvy o provádění rekultivace je věcí majitele pozemků a platí úR o změně využití pozemků.
12. 7. 2010 podán doplněk sdělení firmě FUNGUJ, s.r.o., rekultivace nebyla zatím nikdy zastavena.
Dne 22. 7. 2010 byla provedena KP stavby společně se starostou obce a bylo zjištěno zavážení stavby břidlicí, která není dosud rozhrnována.
Dne 23. 7. 2010 výzva na KP stavby pro majitele pozemku.
Dne 29. 7. 2010 protokol z KP, pokračování provádění terénních úprav.
Dne 14. 7. 2010 bylo oznámeno zahájení řízení o správním deliktu s firmou ETELEXON plus, s.r.o. a nařízeno ústní jednání.
Dne 29. 7. 2010 proběhlo řízení o správním deliktu. Obviněná firma se dostavila po jednání a slíbila písemné vyjádření.
Dne 4. 8. 2010 byl majitel pozemku vyzván opatřením, aby byla stavba urychleně dokončena do 30. 9. 2010 při zachování podmínek úR.
Dne 6. 8. 2010 obdržel Sú podání obviněné firmy ETELEXON plus s.r.o k zahájenému řízení o správním deliktu s tím, že firma podmínky úR plnila.
Dne 31. 8. 2010 Výzva firmě AGRIVEP a.s. o sdělení skutečností k vyjádření firmě ETELEXON plus s.r.o.
Dne 23. 9. 2010 vyjádření AGRIVEP, prováděcí firma pozemky neodkoupila a nekomunikuje.
Dne 20. 10. 2010 bylo vydáno rozhodnutí Sú k udělení pokuty 200 000,- Kč firmě ETELEXON plus s.r.o za neplnění podmínek úR.
Dne 3. 11. 2010 obdržel Sú od majitele pozemků žádost o prodloužení termínu k dokončení terénních úprav do 31. 3. 2011.
Dne 5. 11. 2010 obdržel Sú odvolání firmy ETELEXON plus proti rozhodnutí o udělení pokuty.
Dne8. 11. 2010 vydal Sú souhlas s prodloužením termínu k dokončení úprav do 31. 3. 2011 za dodržení podmínek úR.
Dne 29. 11. 2010 výzva účastníkům řízení k vyjádření k podanému odvolání firmy ETELEXON plus proti pokutě.
Dne 10. 12. 2010 vyjádření města Libčice n/Vlt k odvolání.
Dne27. 1. 2011 předání spisu odvolacímu orgánu KUSK.
Dne 13. 1. 2011 žádost policie ČR o předání spisu k oznámení AGRIVEP, a.s. k zavezení svých pozemků.
Dne 9. 2. 2011 předání spisového materiálu policii ČR k podání AGRIVEPU, a.s.
22. 1. 2011 – 30. 3. 2011 pravidelné kontroly zavážení a provádění terénních úprav a zápisy do stavebního deníku. Terénní úpravy pokračují zavážením inertního materiálu a přípravou k jejich dokončení. Zamrznutý nakladač s radlicí -  zavážka se neprovádí.
          Dne 9. 3. 2011 bylo doplněno předání spisu správnímu orgánu KUSK.
          Dne 14. 3. 2011 rozhodl KUSK odbor regionálního rozvoje o zrušení rozhodnutí o správním deliktu a pokutě 200.000,- Kč a vrátil věc k novému řízení. Důvodem bylo chybné  číslo pozemku parc. č. 536/9 místo 563/9 v k.ú. Letky, výrok rozhodnutí není dostatečně určitý a je třeba přesně uvést pozemky, kde nebyly dodrženy podmínky územního rozhodnutí.
31. 3. 2011 oznámil KUSK, že předchozí rozhodnutí nabylo právní moci dne 25. 3. 2011 a je pravomocné.
Dne 8. 4. 2011 vyzval stavební úřad majitele pozemků firmu Funguj, s.r.o. k urychlenému dokončení stavby, nejpozději do 31. 5. 2011 při dodržení následujících podmínek:
- 1. Terénní úpravy budou dokončeny již navezenou zeminou.
- 2. Doveze se pouze ornice potřebná k dokončení rekultivace.
- 3. Bude provedena rekultivace, dle schválené PD.


Další informace o této záležitosti jsou k dispozici na stavebním úřadu Libčice nad Vltavou.

Jiří Novák, vedoucí   stavebního úřadu              Libčice nad Vltavou 12. 4. 2011

Další články autora