A máme prázdniny

Rozhovor s Mgr. Drahomírou Raveane, ředitelkou ZŠ Libčice nad Vltavou

  • Autor: Hannah Bartíková
  • Publikováno: 26.7.2016
  • Rubrika: Rozhovor
  • Vyšlo v LN 7/2016

Děti i jejich učitelé si již několik dní užívají zasloužené prázdniny, ale já bych se chtěla tímto rozhovorem vrátit na dobu těsně před jejich začátkem, kdy jsme s paní ředitelkou u šálku dobrého čaje probraly školní rok, který je dnes již čerstvou minulostí a naťukly jsme i ten příští, jenž sice začne až v září, ale škola na jeho přípravách pilně pracuje již několik měsíců. Zajímáte-li se o školu, tak si nenechte ujít následující řádky.

Jak byste zhodnotila školní rok 2015/2016?
á jej považuji za úspěšný, i když pro všechny pedagogy i zaměstnance školy byl velmi náročný. Podařilo se nám stabilizovat počet žáků - poprvé od r. 2012 na naši školu přišlo více dětí, než odešlo. Ukazuje se, že pozice libčické školy se stále zlepšuje. V dnešní době si každý rodič může vybrat ze široké nabídky škol, a tak nás důvěra rodičů, které nám svěří své dítě, velmi těší.

Povedlo se vám splnit vše, co jste měli v plánu?
Více méně ano. Zorganizovali jsme jazykový výjezd do Velké Britá- nie pro žáky a učitele v rámci projektu EU OPVK „Langugage Open Gate“. Naši žáci tak na rozdíl od většiny pražských škol měli veškeré náklady hrazeny z projektu EU. Na jazykovou gramotnost klademe v naší škole velký důraz, proto nabízíme výuku angličtiny již od 1. ročníku a na druhém stupni pak přibude ještě němčina a španělština včetně anglické konverzace s rodilým mluvčím. Stále se snažíme zlepšovat vybavenost odborných učeben. Další prioritou je pro nás výuka komunikačních technologií, používáme interaktivní tabule, tablety, PC, specializovaný software...

Jak vás tak zpovzdálí sleduji, praktikujete spoustu mimoškolních činností a akcí. Mohla byste jmenovat ty nejzajímavější? 
Výčet by byl opravdu dlouhý. Zmíním alespoň ty, které považujeme za nejvýznamnější. Velmi dobrý dojem a ohlasy máme z tradičních vá- nočních a velikonočních trhů, které pořádáme o víkendu, aby se mohla zúčastnit široká veřejnost. Vnímáme to nejen jako prezentaci školy, ale i města. Pravidelně pomáháme kralupskému útulku pro psy, pořá- dáme pro něj dobrovolné sbírky. Navštěvujeme s dětmi Klub seniorů, zúčastňujeme se olympiád a sportovních akcí. Letos opět vyhrála 1. místo naše žákyně v matematické olympiádě Klokan. Spolupracujeme s jazykovou školou v Anglii a s Mensou ČR.

Jaké největší problémy jste museli překonávat?
Problémy jsou a budou. Mrzí nás ale, že občas nenacházíme pochopení u některých rodičů, kteří na nás kladou nároky, které při nejlepší vůli nemůžeme splnit.

O co jde?
O požadavky na různé alternativní metody výuky. Jsme jediná základní škola ve městě, a tak musíme respektovat univerzální model výuky a nemůžeme vyhovět tlaku některých rodičů na zavádění komunitních forem vzdělávání, které jsou postaveny na úzké koordinaci vý- chovy a vzdělávání v rodině a ve škole. Nemůžeme např. v jedné třídě uplatňovat slovní hodnocení a ve druhé tradiční známkování, nelze v rámci jednoho ročníku uplatňovat na děti odlišné požadavky. Moderním metodám výuky se ale nebráníme a začleňujeme je do vyučování tam, kde je to reálné.

Do jaké míry mohou o formě výuky rozhodovat sami učitelé?
Učitelé hrají ve školství nejdůležitější roli, neboť jsou to především oni, kdo mají v popisu práce učit a vychovávat. Učitelům naší školy důvěřuji a nechávám jim dostatek prostoru k tomu, aby si v rámci školního vzdělávacího programu sami ve spolupráci s předmětovými komisemi zvolili metody výuky, učebnice a pomůcky.

Metody výuky se stále mění, ale stejně se nepřišlo na žádnou, která by byla zaručeně úspěšnou.
Kdyby taková zázračná metoda existovala, věřte mi, že by se podle ní už učilo na celém světě. Ze své dlouholeté učitelské praxe musím konstatovat, že pokud učitelé nebudou mít autoritu u dětí, respekt u rodičů, důvěru zaměstnavatele a podporu společnosti, tak svou práci nemohou řádně vykonávat a v konečném důsledku se to odrazí na dětech.

V čem by škole mohli rodiče, resp. školská rada nejvíce pomoci?
Nejlépe tím, že by se sami konstruktivně zapojili do dění a práce školy a pomáhali nám tam, kde je to potřeba. Ve školské radě jsou zástupci rodičů, pedagogů i zřizovatele, a tak mohou objektivně posuzovat problémy z různých hledisek.

Jak funguje spolupráce se zřizovatelem?
Mohu potvrdit a jsem tomu ráda, že spolupráce se zřizovatelem je na velmi profesionální a korektní úrovni. Rada města se, dle mého názoru, snaží vyhovět našim požadavkům a školu velmi podporuje.

Objevily se kritické hlasy o tom, že naše školy nespolupracují. Co byste na to řekla? Tento názor jednoho člověka se objevil v pracovní, nepřipomínkované verzi SWOT analýzy v zápise pracovní skupiny strategického plánu ze dne 25. 4. 2016, který byl publikován na Libčických křižovatkách bez vědomí ředitelů škol. Považujeme to za neseriózní, neboť vztahy ZŠ, ZUŠ a MŠ považujeme za nadstandartní, což dokazuje řada společných aktivit.

Hodně se dnes mluví o inkluzi, ke které jste se vyjádřila v minulých novinách. Budete mít od září nějakého žáka s asistentem?
Jak jsem již zmínila v posledním čísle LN, máme neslyšící holčičku v první třídě. Za pomoci paní učitelky, asistentky a všech spolužáků bude pokračovat v dalším ročníku a musím říci, že je velmi šikovná.

Velmi diskutovaným tématem je šikana, nejen mezi žáky, ale i žáků vůči učitelům.
Lze tomu nějak předcházet? Šikaně, kyberšikaně a ostatním problémům dnešní doby čelíme preventivním programem. Velmi úzce spolupracujeme s Policií ČR formou besed a přednášek. Ve škole působí výchovný poradce, preventista a externí psychologové, kteří připravují pro naše žáky programy k předcházení rizikového chování. Tyto problémy však škola nikdy nemůže řešit sama, velkou úlohu zde hraje celá společnost, ve které žijeme a hlavně zájem rodičů o to, čím se jejich děti zabývají a jak se chovají.

Co chystáte nového na příští rok?
V novém školním roce 2016/2017 se mohou žáci i rodiče těšit na rozšířenou nabídku zájmových činností, moderní trendy výuky (matematika prof. Hejného - pilotní projekt), školní akce a výjezdy do zahraničí, sportovní akce, nové vybavení učeben moderním nábytkem a výukovými prvky, nové moderní učebnice a pomůcky, čipy ve školní jídelně, rozšíření nabídky stravování, nová družina v bývalém Klubíčku…

A sloučení druhých a pátých tříd.
To je pravda. K tomuto kroku nás bohužel vedou ekonomické důvody. Ve druhých třídách je po 14 dětech a v pátých je to obdobné. Tam se počet žáků snížil o 4 (1 odchází na gymnázium a 3 na jinou školu bez udání důvodu). Ale není třeba se toho bát. Třída o počtu 28 žáků není nic neobvyklého. Sama jsem na libčické škole začínala jako třídní učitelka spojených páťáků, kde jich bylo dokonce 29. Velmi ráda na to období vzpomínám. Děti si vytvořily dobrý kolektiv, který jim vydržel až do deváté třídy a až vyjdou tyto noviny, budou mít za sebou už i rozlučku s naší školou.

Ke sloučení tříd tedy dochází kvůli malému počtu žáků a nadbytečnému počtu učitelů?
Přesně tak. V současné době stále překračujeme koeficient počtu zaměstnanců a neustále čelíme tlaku na snížení počtu učitelů ze strany nadřízených orgánů Středočeského kraje. Hledali jsme řešení i se zřizovatelem a radou města, ale ač nás to mrzí, musíme ty třídy spojit.

Tak to jsou pádné a srozumitelné argumenty. Když byla řeč o deváťákách, jak jim dopadly přijímačky?
Z deváté třídy vyšlo 21 žáků, z nichž se 3 dostali na gymnázium, 10 na odborné střední školy s maturitou, 2 na odborné školy s vyučením a maturitou a 6 do učebního poměru.

Nevíte něco o metodě NTC System of Learning, který propaguje Mensa ČR?
Vím, dokonce s Mensou ČR spolupracuji na vývoji a popularizaci NTC (Nikola Tesla Center) metody, která vyplývá z moderních poznatků srbského lékaře Rajka Rajovice o rozvoji dětského mozku za pomoci cvičení. Naprostá většina dětí se rodí s velkým mozkovým potenciálem, záleží jen na nás, jak podnětné prostředí pro vývoj dí- těti poskytneme. Asijské děti se musí například, oproti našim, naučit tisíce znaků, tím si rozšiřují paměť, jemnou motoriku, kreativitu atd. Statistiky nám ukazují, že např. japonské nebo korejské školství je na mnohem lepší úrovni než evropské.

Znamená to, že tiskací písmo Komenia Script namísto vázaného není zrovna nejlepší řešení?
Podle mého názoru je písmo Komenia Script zbytečné zjednodušování a krok zpět.

Všichni učitelům závidíme dva měsíce letních prázdnin.
Učitelé mají zaslouženou letní dovolenou, ale celé dva měsíce to pro mnohé z nás opravdu nejsou. Někteří absolvují v létě vzdělávací kurzy a školení, pracují na plánech na příští školní rok, zařizují ozdravné pobyty a výjezdy, vedení školy musí zajistit úvazky učitelů, rozvrhy, nabídky zájmových činností, harmonogram školního roku, zpracovat výroční zprávu, koordinovat opravy a údržbu školy během prázdnin a spoustu administrativních a organizačních úkolů.

Koukám, že je to z velké části spíše pracovní dovolená.
Ano, tak to je a nejde to jinak. Od 25. 8. už všichni budeme pracovat ve škole na plné obrátky.

Jakou otázku zvolit na závěr? Třeba tu typickou novinářskou. Co byste si nejvíce přála?
Aby byla sovička Merci, maskot naší školy, kouzelná a zajistila nám do dalšího školního roku klid na práci, trochu štěstí a mnoho spokojených dětí.

Pojďme tedy to pohádkové přání realizovat tím, že do něj zapojíme děti, pedagogy, rodiče, město, kraj i ministerstvo a řiďme se nápěvem Werichovy písničky: „Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady udělají moc“.

 

Exkurze na Petřín za K. H. Máchou.

Další články autora