Jak to bude s konkursy

  • Autor: Ing. Jiří Zajíc, CSc
  • Publikováno: 21.3.2012
  • Rubrika: Z radnice
Koncem loňského roku vyšla novela školského zákona. Novela zavedla možnost konání konkursů na ředitele školských zařízení každých 6 let. V mnoha diskusích jsme se shodli na názoru, že se jedná o správné opatření, že by se konkursy skutečně každých 6 let měly konat.

Doposud bylo v podstatě na rozhodnutí ředitele, v jakém rozsahu a jak bude se zřizovatelem spolupracovat a komunikovat, odvolat ředitele bylo téměř nemožné. Přitom atmosféra vzájemné důvěry, loajality a spolupráce je důležitá jak pro zřizovatele, tak pro školské zařízení jako instituci.

Na základě těchto úvah se Rada města na svém zasedání 3/2012 rozhodla uskutečnit konkursy na ředitele všech libčických škol, stejně, jako tak učinila Rada Středočeského kraje svým usnesením 37/2012. Takové rozhodnutí považujeme za správné a spravedlivé. Přitom vzhledem k vývoji legislativy konkursem doposud prošla pouze ředitelka Zš. Rozhodně by v této situaci nebylo spravedlivé vypsat konkurs jen na některá místa ředitelů škol. Na která ano a na které ne, když nebyly předem nastaveny požadavky na výsledky v měřitelných ukazatelích? O něčem takovém lze uvažovat v budoucnosti.

Na svém zasedání 6/2012 dne 19.3. RM rozhodla o konkrétním vyhlášení konkursů k 20.3.2012 a pověřila mne přípravou těchto konkursů. Určitě budeme postupovat s maximální transparentností. Vyhláška MšMT říká, že výběrové komise jmenuje zřizovatel podle následujícího schématu.
Citace 54 / 2005 Sb. VYHLášKA ze dne 26. ledna 2005 o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Sestavování a složení konkursních komisí

Členy komise jsou v případě konkursu na funkci ředitele právnické osoby vykonávající činnost školy zřizované obcí nebo dobrovolným svazkem obcí (tj. pro všechny libčické školy – pozn. jz) jmenováni:

a) dva členové určení zřizovatelem,
b) jeden člen určený ředitelem krajského úřadu,
c) jeden člen, kterým je odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení,
d) jeden člen, kterým je pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy,
e) jeden člen, kterým je školní inspektor České školní inspekce, a
f) jeden člen, kterým je člen školské rady, je-li zřízena. (Jen Zš – pozn. jz.)

Člena ad b) nám na základě pověření ředitele Kú poskytne vedoucí školského odboru Kú, člena ad e) nám poskytne vedoucí krajského školního inspektorátu pro Středočeský kraj. Přestože členy ad d) a ad f) může RM jmenovat ad hoc, bude RM postupovat maximálně
demokraticky a transparentně a respektovat ad f) tajnou volbu školské rady a ad d) tajnou volbu pedagogického sboru příslušné školy, uskutečněnou za přítomnosti zástupce zřizovatele. Pokud by tato volba neuspěla, rozhodne los.

Členy ad a), b), c) jmenuje RM v rámci svých kompetencí. Zřizovatel, popřípadě výběrová komise se souhlasem zřizovatele může přizvat k jednání komise v případě potřeby další odborníky s hlasem poradním, kteří nejsou členy komise – například psychologa.

Konkursy jsou vyhlášeny na úřední desce a elektronické úřední desce města.

Upozornění na konkursy je zveřejněno inzerátem v Libčických novinách, Učitelských novinách a Regionu.

Uchazeči, jejichž přihlášky dorazí včas a splní náležitosti vyhlášeného konkursu, budou písemně pozváni ke konkursům, které se budou konat na začátku června. Rychle pak proběhne vyhodnocení, výběr doporučeného uchazeče komisí a výběr Radou města. Následně starosta jmenuje nové nebo staronové ředitele. Funkční poměr všech ředitelů, na jejichž místa byl vypsán konkurs, končí dne 31.7.2012 a noví či staronoví ředitelé nastoupí 1.8.2012 (nebude-li individuálně dohodnuto jinak) do pracovního poměru na dobu určitou na šest let.

Víme, že konání konkursů je po lidské stránce pro ředitele velkou zátěží. Konkursy však přinesou výhodu zřizovateli, školským organizacím i ředitelům. Zřizovatel bude mít jasno, že zajistil pro své zařízení optimálního člověka. Instituce bude mít ke svému prospěchu v čele člověka, který spolupracuje se zřizovatelem. A ředitelé budou mít jasný a potvrzený
mandát na 6 let funkčního období.

To je v kostce asi tak vše, co lze v současné době říci k připravovaným konkursům. Snad je každému zřejmé, že nebudeme moci poskytovat personální údaje v souvislosti s nadcházejícími konkursy.

Jiří Zajíc,
místostarosta a radní pro školství

Další články autora