Zprávy z radnice

  • Autor: Ing. Pavel Bartoš, MBA
  • Publikováno: 16.7.2012
  • Rubrika: Z radnice

Zprávy z radnice

 

Letní dny přinášejí dlouho očekávané uvolnění pracovního vypětí a poskytují prostor pro zamyšlení nad některými problémy týkajícími se města, městského úřadu, škol a dalších organizací. Uvedená témata jsem občanům na mítincích slíbil vysvětlit. Kromě libčických novin je tento text uveřejněn i na webových na stánkách www.libcice.cz a www.libehrad.cz.

 

  1. Konkurzy na ředitele škol

 

Konkurzy byly ukončeny. Konkurzní komise doporučila a rada města jmenovala ředitele Zš, ZUš a Mš. Ředitelem ZUš se stal pan Michal Filek, ředitelkou Mš byla jmenována paní Zdeňka Frantová a ředitelkou Zš paní PaedDr. Dagmar Kuzníková, která své jmenování ale nakonec nepřijala. Rada města následně vypsala nový konkurz na ředitele Zš. Na funkci zástupkyně rezignovala paní Mgr. Alena Pastorová a novou zástupkyní ředitele Zš byla jmenována paní Mgr. Drahomíra Raveane. Jmenování ředitele Zš  je reálné vzhledem k závazným procedurám výběrového řízení v polovině září tohoto roku.

 

  1. Rekonstrukce ZUš

 

Rekonstrukce ZUš probíhá. Byla vypsána soutěž na zhotovitele stavební dokumentace. Tato dokumentace byla zhotovitelem dodána a následně byla vypsána výběrová řízení na zhotovitele oken, ústředního topení, elektrických silnoproudých a slaboproudých rozvodů, rozvodu vody a kanalizace a sanitární techniky. Částka uvolněná zastupitelstvem činí 1,14 milionu korun. Tuto částku bude potřeba na dalším zastupitelstvu navýšit zhruba o 1 milion korun. V čase psaní tohoto textu (11.7. 2012) proběhne výběr dodavatelů výše uvedených technologií. Očekávám ukončení uvedených činností do konce října 2012. Výuka bude probíhat po dohodě v prostorách Zš,  případně jinde. Režim výuky je nyní domlouván mezi představiteli škol.

Těmito činnostmi rekonstrukce ZUš však nekončí. Bude potřeba provést ještě mnoho prací dle projektu jak uvnitř, tak vně budovy (střecha, klempířské prvky, opěrná zeď, oplocení areálu, exteriér a parkové úpravy zahrady atp.). Už v minulosti bylo, bohužel neúspěšně, usilováno o získání grantu na rekonstrukci ZUš. Nyní pro nás společnost ACCON zajišťuje veškeré činnosti spojené se získáním grantu pro ZUš ze středočeského krajského programu FROM. Příjem žádostí je do 31. 12. 2012 a vyhodnocení programu proběhne do března 2013. Veškeré další stavební činnosti v ZUš se budou odvíjet od investičního plánu 2013 (vlastní prostředky) a od potenciálního grantu (cizí prostředky).

 

  1. Rekonstrukce komunikací města

 

V současné době probíhá rekonstrukce nejvíce potřebné komunikace ve městě, a to ulice Ke Studánkám. Stavbu provádí stavební společnost TOMAN, která nám ve výběrovém řízení učinila nejvýhodnější nabídku. Stavba začíná u areálu stavebnin „Vaněk“ a končí u domu pana Janečka, v ulici Na Vrchách. Nová stavební lokalita u bývalé drůbežárny (Pod Hájem) bude napojena tak, že se v této fázi výstavby vysadí odbočka. Pokud dojde na dalším zastupitelstvu města k souhlasu s vybudováním povrchu komunikací v nové stavební lokalitě Pod Hájem, jsme připraveni. Disponujeme jak vhodnou firmou, tak potřebnými finančními prostředky. Cena dokončení komunikací v této nové lokalitě je dle mého odhadu ve výši zhruba pod 1 milion korun. Připravujeme i opravu komunikace Holubická, která má poněkud komplikovaný sklon. Jsme připraveni k  rekonstrukci i zbývajících chodníků na Staré Sahaře, ale její realizace bude záležet na souhlasu zastupitelstva města. Tato akce bude vyžadovat finance ve výši asi 500 tisíc korun.

 

  1. Problém dokončení komunikace v nové stavební lokalitě Pod Hájem

 

Rozvojová oblast Ke Studánkám byla zařazena do územního plánu města Libčice nad Vltavou již v předminulém volebním období. V lokalitě jsou dva projekty. Jeden soukromých stavebníků (libčických občanů) a druhý developerský.  Proto nelze rozvoj tohoto území  považovat jenom  za  developerský projekt. Budu se tedy zabývat jen aktivitami individuálních stavebníků.  Vlastníky daných pozemků je totiž celá řada soukromých osob, které se sdružily a část inženýrských sítí např. rozvod vody,  kanalizace, veřejné osvětlení, přeložku vysokého elektrického napětí, rozvod plynu a část komunikace vybudovaly  vlastním nákladem.  Co se týče vybudování bytového domu č. p. 812, veškeré náklady na inženýrské sítě i příslušný podíl na komunikaci vybudoval developer na vlastní náklady.  Přínosem pro město je vysoká úspora finančních prostředků na vybudování potřebných inženýrských sítí v této oblasti, které by bylo nutno vynaložit, kdyby bylo postupováno stejně jako v podobných případech budování inženýrských sítí v našem městě tj. bez příspěvků občanů.   Soukromí stavebníci  investovali vlastní finanční prostředky a zajistili pro město následující položky:

 

1.      Dokumentace a inženýring veškerých sítí

2.      Voda

3.      Kanalizace

4.      Plyn

5.      Veřejné osvětlení

6.      Telefonní rozvody

7.      Těleso komunikace bez finálního povrchu

 

To vše představuje přínos pro město cca 6-8 milionů korun, které jsme nemuseli vydat z rozpočtu města. Město by mělo dokončit finální povrch zmíněné komunikace. Odhadované náklady na dokončení představují částku cca pod 1 milion kurun. Občané se ptají, zda to vše měli včetně finálního povrchu vybudovat individuální stavebníci na vlastní náklad. Pravda je jednoduchá. Soukromí stavebníci  vydali z vlastní kapsy peníze řádu milionů Kč a další peníze již nemají. Vybudovali něco, co jim zákon neukládá a tuto hodnotu předali městu. Je třeba rozlišovat, co je developerský projekt a co je idndividuální výstavba lidí, kteří si sami na vlastní náklady pořizují bydlení.

 

  1. Problém havárie vody v ZUš

 

Kolem zimní havárie vody v ZUš probíhají různé diskuse a na několika zastupitelstvech města se různí lidé k této záležitosti vyjádřili. Své stanovisko zaujala k problému i rada města. Záležitostí se bude počátkem srpna 2012 zabývat kontrolní výbor. Já sám od něj očekávám  jasné stanovisko k tomu, kdo je pachatelem značné škody, jež byla městu způsobena. Musím připomenout, že ve hře jsou tři subjekty a tři smlouvy, jež jasně definují práva a povinnosti ředitele ZUš, města Libčice nad Vltavou a nájemce předmětného bytu, v kterém k havárii došlo. Město si nechalo zpracovat znalecký posudek.

 

 

  1. Soukromá dětská školka Na plovárně, či jinde

 

Na starostu se obrátily maminky, jejichž děti se nedostaly do školky, protože z různých důvodů nesplňovaly kritéria pro přijetí. Je nutné říci, že všechny děti, které splňovaly požadovaná kritéria, do školky přijaty byly. Jedna občanka projevila zájem vybudovat soukromou školku v areálu Ludvík, ale od svého záměru vzápětí z osobních důvodů ustoupila. S dalším návrhem v této věci přišla společnost ACCON, která navrhovala vybudovat soukromou školku v areálu Libčické plovárny. Záměr ACCONu se žádostí o finanční podporu byl projednáván na nedávném zastupitelstvu města. Zastupitelé  vzali záměr ACCONu  na vědomí , ale svou podporu mu  až na výjimky nevyjádřili.

 

Přeji všem občanům hezké letní dny, těším se na vaše dotazy a zvu vás k účasti na příštím zastupitelstvu města.

Pavel Bartoš, starosta     

Další články autora