Listopadové slovo starosty - vydáno v LN 11/2017

  • Autor: Ing. Pavel Bartoš, MBA
  • Publikováno: 24.12.2017
  • Rubrika: Slovo starosty
V minulém vydání Libčických novin jsem vás stručně informoval o postupu přípravy “nového” strategického plánu našeho města. Nyní bych rád doplnil, v čem spočívají inovace. Především jde o maximální zapojení veřejnosti do procesu zpracování, a to od přípravné fáze až po finální fázi vyhodnocení. Dále tento dokument bude zpracován
s využitím inovativních postupů a metod a se zapojením nových analytických pohledů na území tak, aby detailně mapoval a vyhodnocoval potenciály území a navrhl řadu konkrétních opatření pro udržitelný a smysluplný rozvoj se záměrem zatraktivnit naši obec a turisticky ji zpřístupnit.
Součástí strategického plánu by měla být i mezioborová studie, která umožní vytipovat potenciály města a představuje nový, resp. jiný pohled na město s cílem připravit projektové záměry na základě sociálně-antropologické analýzy oblasti.
Nedílnou součástí strategického plánu bude urbanistická studie zpracovaná jako územně plánovací podklad, který řeší územně technické, urbanistické a architektonické podmínky využití katastru města. Cílem je hledání ideálních variant urbanistické koncepce a odhalení
územních problémů tak, abychom se již v analytické fázi soustředili na možná řešení.
Pochopitelně budeme čerpat z informací a závěrů pracovní skupiny,která se podílela na přípravě původního strategického plánu. Osobně jsem velmi rád, že se nám podařilo dosáhnout na dotaci, což se některým okolním obcím nepodařilo. Vidím v tom příležitost pro nastartování skutečně cíleného a strategického řízení našeho města.
Přesný postup a procesní kroky vám, milý čtenáři, budeme pravidelně sdělovat prostřednictvím našich médií, tzn. na webu města a v Libčických novinách.

Další články autora