Závazná stanoviska brzdí zahájení staveb

  • Autor: Ing. Petra Pelešková, vedoucí stavebního úřadu MěÚ Černošice
  • Publikováno: 8.5.2018
  • Rubrika: Různé
  • Vyšlo v LN 5/2018

V posledních týdnech bylo možné zaslechnout v rádiu nebo přečíst si v novinách či na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj mnoho informací o tom, že úřad územního plánování v Černošicích se hroutí a nestíhá plnit zákonné lhůty. Protože se na mne s dotazem, jak to je se závaznými stanovisky a proč se kolem nich děje takový humbuk, obrátilo i několik libčických obyvatel, rozhodla jsem se k situaci podat krátké vysvětlení.

Co novela přinesla
Od 1. ledna letošního roku začala platit novela stavebního zákona, od které si Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) slibovalo a v médiích často prezentovalo vizi, že se zkrátí lhůty pro vyřízení žádostí, zjednoduší se povolovací proces staveb, odlehčí se stavebním úřadům, atd. Jistě dobrá myšlenka, která však neměla v průběhu projednání změn dostatečně tvrdého zastánce na to, aby nevyšla z dohadování mezi jednotlivými ministerstvy poněkud odrbaná. Volím možná trochu silná slova, ale je to má tří měsíční zkušenost práce s novelizovaným zákonem.

Co se tedy změnilo
- Přibyly nové typy povolovacích procesů (společné řízení i pro dopravní stavby a vodní díla),
- stavební úřady přišly o pravomoc, resp. povinnost kontrolovat při povolení stavby soulad s územním plánem, pravomoc přešla plně na úřady územního plánování na obcích s rozšířenou působností,
- úřady územního plánování (ÚÚP) vydávají jako dotčený orgán pro umístění přesně stanoveného výčtu staveb závazné
stanovisko a koordinují záměry v území,
- zavádí se nové pojmy - např. hlavní stavba, soubor staveb,
- změnila se příslušnost stavebního úřadu pro společné povolení, tzn. za určitých podmínek může i „malý“ stavební úřad povolit stavbu komunikace, studnu, domovní čistírnu nebo kousek kanalizace, bude-li stavbou hlavní v souboru staveb například bytový dům nebo administrativní budova,
- ruší se povinnost kolaudovat některé druhy dokončených staveb,
- zavádí se zpět kolaudační řízení, a další.

Skutečný výčet změn by byl delší, uvádím zde jen nejznámější a pro laiky nejsrozumitelnější příklady pro základní představu.

Pro běžného smrtelníka je však nejspíš i přesto pořád nejasné, proč je problém právě s nějakými závaznými stanovisky. Problém se stal již na začátku, když vznikala idea, že ÚÚP bude plnit roli dotčeného orgánu a hlavního koordinátora v území. Do 31. 12. 2017 sice v roli dotčeného orgánu již podle zákona byl, ale většina stavebních úřadů jejich odborné vyjádření nevyžadovala. Bylo proto velmi obtížné zjistit, kolik projektů bude ročně pro posouzení souladu s územním plánem úřadům územního plánování předkládáno. MMR se nyní dušuje, že si zpracovalo analýzu, ta se ale na základě zkušeností 1. čtvrtletí ukazuje jako nedostatečná. Pro představu uvádím, že černošický úřad obdržel za první 3 měsíce více než 600 žádostí o závazné stanovisko a každou takovou žádost by měl dle zákona do 30 dní vyřídit. Toť je ovšem ideální stav. Ve skutečnosti by při současném početním obsazení ÚÚP trvalo vyřízení všech dosud podaných žádostí mnoho týdnů, protože hlavní náplní práce ÚÚP je projednávat územní plány a jejich změny. Právě tato činnost je u mnoha jiných úřadů nyní upozaděna z důvodu, aby úřady dokázaly zvládat nápor žádostí o závazná stanoviska.

Nejsou lidi
Termín zavedení novely stavebního zákona se bohužel nešťastně potkal s hospodářským vzestupem, ze kterého se sice všichni radujeme, dobře se nám vede, na druhou stranu na trhu práce chybí většina profesí, včetně vysokoškolsky vzdělaných pracovníků. Sehnat dnes šikovného architekta, zapáleného stavaře natož právníka, aby šel pracovat na úřad, se blíží výhře v loterii.Lidi prostě nejsou, opakovaná výběrová řízení na obsazení 4 nově vytvořených míst na úřadu územního plánování jsou toho důkazem, volná místa se dosud nepodařila obsadit. Neutěšená situace ve vyřizování žádostí o závazná stanoviska pokračuje a přivedla vedení úřadu v Černošicích k nabídce, která nebývá ve státní správě příliš obvyklá, a to k náborovému příspěvku. Ani ten však nemusí pomoci motivovat zájemce k práci na úřadě. Černošice v tom však nejsou samy, ač by se tak mohlo zdát, jsou však nejvíc slyšet, nebojí se o problému mluvit, nezametají ho pod koberec a čelí kritice z nejvyšších míst.

Co je příčinou
- Nedostatečný počet odborných pracovníků ÚÚP,
- chybný odhad počtu žádostí o stanoviska ze strany MMR
při analýze podkladů pro novelu stavebního zákona (stavební úřady dosud nerespektovaly ve většině případů postavení ÚÚP jako dotčeného orgánu a ke svému rozhodování nevyžadovaly jeho vyjádření = zkreslení výsledných dat pro reálný kvantitativní odhad nárůstu agendy ÚÚP),
- velikost a členitost správního území. Praha-západ je jedna z největších, má celkem 79 obcí,
- poloha území těsně kolem Prahy = dynamicky se rozvíjející oblast (meziroční přírůstek obyvatel v území = 5 000 obyvatel),
- mnoho vad v předkládaných projektech, které pak zpomalují kontrolu a posouzení souladu.

O problémech se ví
MMR nabízí pomoc jen částečně, personálně však pomoci neumí. Zároveň také jasně říká, že novela se novelizovat, aby se část kompetencí vrátila zpět na stavební úřady, nebude. Ministerstvo nabízí pomocnou ruku v jednáních s profesními komorami, aby se zlepšila kvalita projektů. Podobně se situace diskutuje na půdě poslanecké sněmovny, kde se zejména poslanci za STAN snaží prosadit změkčení zákona.

Optimismus na závěr
Všichni vědí, že je situace na ÚÚP dlouhodobě neudržitelná ať už z důvodu paralýzy zahájení staveb, čerpání hypotečních úvěrů na ně vyjednaných, nebo jen z čistě lidského hlediska, že žádný z nás nestojí o to, aby mu druhý nadával, že mu blokuje investované peníze. Věřím, že se díky veřejně prezentovaným informacím podaří černošický úřad personálně posílit a zvládnout nápor, který se na něj nyní snesl a v blízké době tak i opětovně rozhýbat vydávání stavebních povolení na nové stavby. Do výběrového řízení s termínem do pátku 13. 4. 2018 se přihlásilo 5 uchazečů! ... Třeba se nakonec pátek třináctého stane šťastným dnem pro stavebníky na Praze-západ.

Další články autora