Červnové slovo - vydáno v LN 6/2019

  • Autor: Ing. Pavel Bartoš, MBA
  • Publikováno: 2.6.2019
  • Rubrika: Slovo starosty
  • Vyšlo v LN 6/2019

V životě našeho města jistě dominují i jiná témata, než je akademická diskuse kolem Libčických novin (LN). Nicméně sdružení LOS toto téma opakovaně v tisku otevírá v domnění, že LN snad nějak porušují tiskový zákon, anebo nějaká etická pravidla. Domnívám se, že skutečným důvodem je snaha politického hnutí LOS získat větší politický vliv na čtenáře, tj. budoucí voliče. Tomu já dobře rozumím, ale zásadně odmítám tezi, že by se LN měly stát permanentním kolbištěm pro politické názory ve městě.

Občanský spolek LOS si u neziskové organizace Oživení objednal a zaplatil Kč 9 000 za analýzu pěti po sobě jdoucích náhodně vybraných vydání LN. Předně bych chtěl LOSu poděkovat za pořízení této analýzy, která dopadla dle jejích autorů celkem dobře, v některém ukazateli i nadprůměrně. Tento poměrný úspěch nás však nemůže nechat usnout na vavřínech. Přestože si uvědomujeme, že názory neziskové organizace nejsou ani právním předpisem, ani výsledkem kontroly nadřízeného orgánu, je pro nás tato analýza
velmi dobrým podnětem pro zahájení prací na novém designu LN v souladu s připravovaným grafickým manuálem dle doporučení strategického plánu města a pro úpravu statutu Libčických novin, zejména v jejich odpolitizování a návratu k původnímu určení, tedy informačnímu materiálu radnice vůči občanům.

Nevím, jestli si autoři analýzy uvědomují, že noviny vydávané radnicí jako orgánem místní samosprávy, které musí sloužit k přenosu pravdivých informací a případných výzev občanům, nejsou svým určením srovnatelné s ostatními tiskovinami vydávanými zájmovými skupinami nebo politickými subjekty, kterých je v tomto státě jistě mnoho.

Vedení radnice v zásadě informuje v radničním periodiku občany o své činnosti ve městě, nařízeních a jejich plnění, nebo investičních akcích, které jsou projednané a schválené na všech potřebných úrovních. Je potom dosti podivné a pro čtenáře mystifikující, když se v novinách od opozice objeví tzv. protinázor, který okamžitě tendenčně dehonestuje různé obory činnosti radnice, které prošly řádným schvalovacím procesem v orgánech města.

Tím ale rozhodně nechceme říci, že se bráníme kritice nebo jinému názoru. Je ale potřeba, aby byl přednesen včas, ještě v době, kdy se s ním dá pracovat v orgánech města, kde je pro jeho projednání vymezen dostatečný prostor. Pokud chceme i nadále setrvávat v demokracii a neposouvat se k anarchii, je třeba demokratické zásady respektovat. Vedení radnice bylo řádně zvoleno v demokratických volbách a všechna činnost, která je pro město vykonávána, prochází opět demokratickým procesem, ve kterém se můžou vyjádřit zástupci opozice i občané a podat své vlastní návrhy. Každý úkon je projednáván v komisích, výborech, v radě a v konečné fázi je o něm demokraticky hlasováno v zastupitelstvu města. Teprve po tomto procesu přichází na řadu radniční informační médium, aby podalo pravdivé a nezkreslené informace, včetně těch, kterými by se měli občané řídit pro bezproblémový chod města.

Pokud i poté někdo cítí potřebu vyjadřovat kritiku, nebo navrhovat jiná řešení, má možnost obrátit se na nejbližší zastupitelstvo města. Rovněž je možné využít výhod demokracie a publikovat své názory v dalších libovolných médiích. Rozhodně se nedomnívám, že vedení města používá Libčické noviny k dehonestaci opozice a kritice všech jejích činností, čímž navazuji na v analýze zmiňovaný článek v zářijovém čísle LN nazvaný „Hodnocení za období 2014–2018, aneb, kdo co sliboval…“, který se opozičního LOSu pravděpodobně dotkl. Tento článek neobsahuje názory jednotlivce, ale jedná se o objektivní materiál hodnotící práci zastupitelstva za uplynulé volební období, který se opírá o zápisy z jednání příslušných orgánů města. Zde bych čtenářům radil, aby se k článku vrátili a prostudovali si jej. Jsme připraveni Libčické noviny zlepšovat jak po stránce obsahové, tak po stránce designové. Jsme ochotni o tématu diskutovat i s opozicí. Nekorektní nátlakové jednání opozice LOSu však nepřijímáme. Zákon neporušujeme.

Hezké letní dny

Další články autora