Škola očima rodičů - vydáno v LN 9/2019

  • Autor: Doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D., místost., předs. školské rady
  • Publikováno: 15.9.2019
  • Rubrika: Školství
  • Vyšlo v LN 9/2019

Na konci dubna proběhla mezi rodiči naší základní školy anketa, která měla pomoci rozšifrovat relativně méně příznivý výsledek spokojenosti se ZŠ, která se objevila ve výsledcích obecné ankety vytvořené v rámci tvorby strategického plánu města. Když se mluví o libčické „základce“, tak se řeč často stočí k tomu, že škola nemá dobrou pověst. Když jsem se snažil pátrat po příčinách, nikdy se mi nedostalo jasných a přesvědčivých odpovědí a místo důvodů a faktů se téma opředlo jakýmsi nejasným závojem spleteným z důvodů sahajících do minulosti a reakcemi „jedna kamarádka říkala, že…“. Z tohoto důvodu se školská rada rozhodla oslovit všechny rodiče žáků, aby vyjádřili svůj názor. Proto sestavila školská rada v úzké spolupráci s vedením školy a členy komise kulturní a školské anketu, na kterou odpovědělo 106 rodičů dětí z 1. stupně a 59 rodičů dětí z 2. stupně. To je polovina celkového počtu žáků naší školy. Anketa se zaměřila na celkem deset okruhů tak, aby vedení školy a městu pomohla odhalit silné a slabé stránky školy.

Zázemí a vybavení školy
Je potěšující, že naprostá většina rodičů vnímá školní budovu jako vyhovující (92 %), s pěknou výzdobou a dostatečně zabezpečenou. Kladně je hodnoceno i vybavení učeben (74 %). Jednoznačnou slabinou je pak nedostatečné, respektive chybějící sportoviště, a žáci jsou nuceni chodit do sokolovny. Řešení není snadné, neboť v areálu školy není dostatek místa na vybudování tělocvičny, ale objevují se úvahy alespoň adaptovat některé nevyužité části budovy na jednoduchou cvičební místnost vhodnou alespoň pro některé pohybové aktivity, nebo pro nižší ročníky.

Informace a komunikace
V druhém okruhu dotazníku rodiče hodnotili úroveň komunikace se školou a co je pro ně hlavními zdroji informací o dění ve škole. Celkově je s dostupností informací o dění ve škole spokojeno 75 % rodičů. Na obou stupních je hlavním zdrojem informací o škole a žácích komunikace s učiteli (91 %). To je dobrá známka toho, že dobře funguje základní princip vztahů mezi školou a rodiči, kteří nemusí hledat informace neoficiálně, nebo nespoléhají jen na žákovskou knížku, která i tak zůstává důležitým zdrojem informací pro 91 % rodičů žáků 2. stupně a 85 % pro rodiče žáků 1. stupně. Stejně tak je kladně hodnocena i vlastní úroveň komunikace s učiteli. Jako dobrou a spíše dobrou ji hodnotí 95 % rodičů žáků 1. stupně a 91 % pro rodiče žáků 2. stupně. Horších výsledků však dosahuje úroveň otevřenosti školy názorům rodičů, která je kladně hodnocena jen v 52 % odpovědí. Čtvrtina rodičů (24 %) však otevřenost nedokázala posoudit. Také se ukázalo, že bude třeba provést analýzu webových stránek a pokusit se o jejich vylepšení a zlepšení jejich přehlednosti.

Atmosféra ve škole a prevence proti šikaně
Dle názoru rodičů se cítí žáci ve škole dobře. Odpovědi rodičů potěší bezpochyby třídní učitele, ve které má dle názoru rodičů důvěru 94 % žáků. Stejně tak je pozitivní, že se 88 % žáků cítí dobře ve své třídě. Tématem, které se ve školství často objevuje, je šikana. Přestože má škola propracovaný preventivní systém, ale i postupy, kterými dokáže případnou šikanu řešit, má o nich přehled pouze polovina rodičů. V této oblasti bude tedy třeba, aby škola program rodičům zřetelně popsala, aby o něm měli lepší přehled.

Výuka a doplňkové aktivity
Mezi rodiči převládá kladné hodnocení výukových metod uplatňovaných na škole. Nejlépe je hodnocen celkový rozvoj dovedností a schopností žáků (83 %), vysoce je hodnoceno i vedení ke kreativitě (77 %). Nejnižších hodnot spokojenosti dosáhlo vedení dětí k samostatné práci a rozvoji schopností získávat a třídit informace z různých zdrojů (shodně 68 %). Věřím, že výsledky ankety se stanou i inspirací pro další rozvoj výuky a škole pomohou k dalšímu rozvoji. Dobře jsou hodnoceny doplňkové aktivity, které škola pořádá nad rámec výuky, jako jsou exkurze a výlety (80 %). Slabší je kladné hodnocení u nabídky kroužků (70 %).

Družina a jídelna
Velmi pozitivně je hodnocena činnost družiny. Vysoce kladně je hodnocena náplň činnosti, přístup paní vychovatelek, u žáků 1. stupně dostupnost družiny a i provozní doba (83 %). Školní jídelna je hodnocena třemi čtvrtinami rodičů kladně z hlediska skladby jídelníčku. Zde je však vcelku velký rozdíl mezi rodiči žáků 1. a 2. stupně. Skladba jídel závisí ve velké míře na předepsaném spotřebitelském koši. Je těžké uspokojit nároky úplně všech. Připomínky k jídelně směřují především k malé velikosti jídelny. Ta by se měla v blízké době rozšířit a situace by se tak měla vyřešit. Dalším opakovaným požadavkem je možnost výběru ze dvou jídel, který však není z organizačních možností v naší kuchyni možný. Velmi pozitivně hodnotí rodiče finanční dostupnost jídel.

Závěrečné hodnocení
Na otázku, zda škola splňuje očekávání rodičů, odpovědělo kladně 79 % rodičů žáků 1. ročníku a jen o něco málo méně rodičů (72 %) žáků 2. ročníku. Zda se jedná o vysoké, nebo nízké číslo, nechť si každý odpoví sám. Lze si jen těžko představit, že budou vždy spokojeni všichni. To však nemá znamenat, že by měla rodiče a školu prezentovaná čísla ukolébat. Výsledky ankety nejsou koncem, ale naopak začátkem. Učitelé i rodiče by se měli nad výsledkem zamyslet a najít oblasti, kterým je třeba se věnovat, aby byla spokojenost ještě vyšší. Některé otázky mají snadná řešení v podobě zlepšení komunikace, jiná jsou během na dlouho trať - např. zlepšení podmínek pro výuku tělesné výchovy.

Detailní analýza výsledků ankety je dostupná na webu školy.

 

Bez názvu

Další články autora