Kdy bude stát zdravotnické zařízení v našem městě?

Rozhovor s prokuristou firmy RHG PhDr. Ing. Pavlem Matouškem, Ph.D.

  • Autor: Hannah Bartíková
  • Publikováno: 6.11.2019
  • Rubrika: Rozhovor
  • Vyšlo v LN 11/2019

Jsou to přesně čtyři roky, kdy jsem pro LN 9/2015 dělala rozhovor s majitelema jednatelem firmy RHG s r.o., PhDr. Vladimírem Matouškem, vlastníkem nemocnic v Roztokách i v Kralupech nad Vltavou, jehož firma RHG v r. 2015 zakoupila v našem městě pozemek u koupaliště za účelem stavby zdravotně sociálního zařízení. Dnes mám možnost na stejné téma hovořit s jeho synem, prokuristou firmy RHG PhDr. Ing. Pavlem Matouškem, Ph.D. a zeptat se na to, jak daleko je příprava stavby zařízení, které dle mého názoru posune význam našeho města o důležitý stupínek výše.

Ve svém prvním rozhovoru v r. 2015 jsem se vašeho otce zeptala, zda v Libčicích budeme mít nemocnici, „eldéenku“ nebo domov důchodců? Odpověděl mi, že to bude záležet na zdravotních pojišťovnách a dalších státních a krajských orgánech. Jak byste mi na stejnou otázku odpověděl dnes?
Předně bychom rádi poskytovali zdravotní služby. V České republice máme nemocnice, nemocnice následné péče a odborné léčebné ústavy, pod které spadají i léčebny pro dlouhodobě nemocné (viz Zdravotnická ročenka ČR, www.uzis.cz). Toto rozdělení vždy úplně neodpovídá realitě, podstatný je konkrétní druh lůžkové péče, kterou má dané zařízení nasmlouváno se zdravotní pojišťovnou. Zařízení, která v současnosti provozujeme, poskytují dlouhodobou lůžkovou péči (§9 odst. 2d Zákona o zdravotních službách), přičemž na mapách zdravotnických zařízení vydaných Ústavem zdravotnických informací a statistiky jsou uvedena jako nemocnice následné péče. Dlouhodobou lůžkovou péči bychom rádi poskytovali i v Libčicích, konkrétně ve 2. a 3. nadzemním podlaží.

Vstoupili jsme rovnou doprostřed stavby. Pojďme to vzít od přízemí.
V přízemí počítáme s prostory pro ambulance, přičemž konkrétní odbornosti ještě zvažujeme. K pracovišti rehabilitace bychom rádi doplnili některé odborné ambulance lékařů s nižšími úvazky tak, aby občané Libčic nemuseli za ošetřením cestovat.

To by libčičtí občané určitě ocenili. Na sociálních sítích proběhla informace, že plánujete otevřít i lékárnu. Tu v Libčicích máme, nedávno pěkně rekonstruovanou a solidně zásobenou. Není zbytečné mít v našem městě dvě lékárny?
V přízemí máme v projektu prostor plánovaný pro lékárnu. Když jsme začínali projektovat, s budoucností lékárny v Libčicích to nevypadalo příliš růžově. Dvě lékárny by se v tak malém městě spíše neuživily, situaci budeme průběžně sledovat a vyhodnocovat.

Slyšela jsem, že by tam též mohlo být pár pokojů pro ubytování seniorů? Je to pravda?
Ano. Předpokládáme, že v přízemí a v nejvyšším 4. podlaží budou ubytovací prostory vhodné pro seniory, kterým bychom rádi nabídli i služby péče o domácnost, zajištění stravování, zdravotní služby atd. Dobře, ve 2. a 3. patře bude lůžkové oddělení pro dlouhodobou péči.

Už víte, kolik lůžek tam budete mít?
Počítáme se dvěma stanicemi po 31 lůžkách.

Vím o min. dvou ženách, které by u vás chtěly pracovat. Mohou se těšit, že u vás vzniknou nová pracovní místa?
Nová pracovní místa vzniknou, důležitá bude kvalifikace a zápal pro práci v oblasti péče o nemocné a seniory.

Zbývá nám ještě nejvyšší patro.
Kromě ubytování pro seniory, jak bylo zmíněno dříve, bude ve čtvrtém nadzemním podlaží administrativní zázemí a byty pro zaměstnance.

Nezmiňujete se o kuchyni.
Stravování budeme zajišťovat stejným způsobem, jako v našem zařízení v Roztokách. Kuchyň provozujeme v NsP Kralupy a roztockou nemocnici denně zavážíme.

Občané, kteří bydlí v blízkosti, se zajímají o to, jak vyřešíte parkování?
Otázce parkování jsme věnovali zvýšenou pozornost. Nechceme, aby auta našich klientů, pracovníků a návštěvníků obtěžovala obyvatele přilehlých ulic. Toto byla připomínka, která od obyvatel i zástupců města zazněla hned na počátku. Proto kromě nadzemního parkoviště vybudujeme i podzemní podlaží, ve kterém vedle technického zázemí budou umístěna parkovací stání. A vězte, že navýšení naší investice o podzemní parkoviště je více než významné.

Objevují se v našem městě hlasy, že jste si prý velmi levně koupili nejlepší pozemek ve městě. To ovšem tvrdí jen nezasvěcení, neboť pamětníci dobře vědí, že tzv. seřadiště, jak se tomu místu historicky říká, je vlastně 6 m vysokou navážkou popela ze šroubárny. Předpokládám, že vám to značně zkomplikuje založení stavby.
Založení stavby na takovém podkladu je komplikované. Stavbu prodraží průzkumné vrty, betonové piloty, projektování těchto doplňkových prací, odvoz a likvidace odpadu, kterým vytěžená hmota bude a v neposlední řadě nákup a navezení zeminy pro finální povrchovou úpravu.

Čtyři nadzemní podlaží. Nebude ta budova moc vyčnívat nad okolní domy?
V tomto ohledu nám pomáhá skutečnost, že pozemek je výrazně pod úrovní ulice U krytu. Do ulice Tržní pak bude nejvyšší podlaží odsazené. Součástí stavební dokumentace je nyní i studie zastínění.

Máte to pěkně vymyšlené, proč tedy již nestavíte?
Cesta k vysněnému cíli je i pro nás překvapivě dlouhá. Na počátku byla vize, která přešla v záměr. Rozpracovali jsme ho a začali postupně realizovat. Hledali jsme vhodné místo v našem regionu, tj. poblíž Roztok a Kralup nad Vltavou. Při hledání vhodného pozemku jsme jednali s obecními samosprávami a nakonec jsme pro naši investici vybrali lokalitu v Libčicích nad Vltavou, kde jsme pozemek zakoupili.

To byl dobrý start v roce 2015. Co se dělo čtyři roky poté?
Následovalo období dlouhého vyjednávání s úřady, které ostatně  stále pokračuje a pokračovat bude. Rovněž jsme museli domluvit s majitelem okolních pozemků, kterých se náš záměr nutně dotkne, možnost pro příjezd a připojení sítí (voda, kanalizace atp.).

Objem této práce si snad nikdo, kdo to nezažil, nedovede představit. Ale projekt jako takový máte již hotový?
Máme hotový projekt pro územní řízení, ostatně to již probíhá a bylo vydáno zatím nepravomocné rozhodnutí (stav k 9. 10. 2019), připravujeme projekt pro stavební povolení. Nic z toho neprovádějí jen architekti sami. Do celého procesu jsme zapojili i některé naše pracovníky, kteří nejlépe znají vnitřní fungování našich současných zařízení a svými zkušenostmi pomáhají dosáhnout co nejlepšího výsledku. Čerpáme i ze zkušeností zdravotních a sociálních zařízení nejen z České republiky. To vše přineslo i některé změny v původním projektu, který byl průběžně upravován a v počátečních fázích i poměrně výrazně přepracován.

V jakém bodě celého přípravného procesu se nacházíte teď?
Čekáme na nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby.

Kdy tedy předpokládáte zahájení stavby a její ukončení?
Zahájit stavbu nelze bez požehnání úřadů, povinnosti a lhůty zná každý, kdo kdy něco stavěl. Samotná realizace stavby je pak otázkou 2 let.

Čtyři roky papírování a čekání na požehnání úřadů, přičemž vlastní stavba trvá jen 2 roky? To si vyžaduje hodně práce, velkou trpělivost, značnou dávku diplomacie a především jasný cíl, za kterým si firma RHG stojí. Snad mohu mluvit za všechny uznalé občany našeho města, kteří se sklání před vaším záměrem, drží vám palce a těší se, až zde postavíte zdravotně sociální zařízení, které svým významem značně přesahuje hranice našeho města.

Další články autora