Letní zasedání investiční komise

V letním horku zasedala investiční komise rady města na svém třetím jednání. Přinášíme vám výtah z nejdůležitějších bodů jednání komise:

Kanalizace a vodovod v ulici Vltavská k STK:

V současné době je vypracována projektová dokumentace na provedení kanalizace a vodovodu v ulici Vltavská k STK. Zároveň s touto akcí byla vypracována projektová dokumentace na provedení kanalizace v ulici U Krytu.

Závěr: Investiční komise doporučuje předloženou projektovou dokumentaci překontrolovat a následně podat na stavební úřad pro vydání příslušného stavebního povolení.

Povrch ulice V Akátech:

V této ulici byla provedena v r. 2014 kanalizace a vodovod. V současné době se jeví povrch ulice jako stabilizovaný. Komise projednala možnosti provedení povrchu a shodla se na řešení kombinace zámkové dlažby jako středního pochozího pruhu a vegetačních tvárnic jako postranních jízdních pruhů, obdobně jak již byly tyto komunikace ve městě v minulosti realizovány.

Závěr: Investiční komise souhlasí se zařazením do plánu akcí na rok 2016.

Rekonstrukce budovy ZUš:

Na minulém jednání investiční komise byly detailně probrány záležitosti ohledně vlastní budovy ZUš. Předmětem diskuse bylo řešení přilehlé zahrady, která ve své podstatě vznikla po vyčištění tamních prostor a vypovězení převážně neužívaných zahrádek. V současné době je předjednána konzultace za účelem vypracování studie komplexního řešení spodní i vrchní zahrady, tj. celého okolí budovy ZUš. Mělo by dojít k přesunu stávajícího bazénu, vybudování pódia atd. V minulosti byl údajně vypracován projekt na řešení zahrady.

Závěr: Investiční komise žádá o prověření, zda zmiňovaný projekt je dostupný a mohl by sloužit jako výchozí podklad pro budoucí studii.

Navýšení kapacity mateřské školy:

Na minulých jednáních diskutované varianty vyústily v konečnou variantu zvýšení kapacity Mš přístavbou solitérní jednotřídky pro 28 dětí s provozním propojením na zadní trakt stávající budovy Mš. Návrh dispozice byl na příslušných úrovních aktuálně diskutován a požadované změny jsou zapracovávány do finální podoby pro vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení.

Závěr: Investiční komise bere na vědomí informace o postupu daného projektu.

Projekt města na oživení Libčické náplavky:

Bylo konstatováno, že na stavebním úřadě je původní projektová dokumentace od ateliéru Hoffman, původní stavební povolení již pozbylo platnosti. Dle usnesení zastupitelstva bude svoláno pracovní jednání všech členů zastupitelstva města k projednání projektu „Oživení Libčické náplavky“.

Investiční komise a přítomní hosté diskutovali nad projektem, nad možnostmi úprav, nad prioritami záměru i možnostech ušetření financí města, nad propojením a umožněním cyklostezky až k areálu AFK, návaznosti na další služby, nad využitelností jednotlivých úseků zanesených v projektové dokumentaci ve srovnání s vynaložením finančních prostředků. V této souvislosti bylo otevřeno téma možné výstavby nové multifunkční haly (v místě dnešního „sokolského areálu“), kde při vynaložení pochopitelně vyšších nákladů by ale bylo nesrovnatelně vyšší využití této stavby. Navíc tato stavba by si na rozdíl od náplavky byla schopna na sebe vydělávat (brány v potaz i provozní náklady).

Závěr: Investiční komise se seznámila s projektovou dokumentací libčické náplavky a podporuje širší jednání na úrovni všech zastupitelů o řešení rozsahu libčické náplavky v souvislosti s vynaložením finančních prostředků.

Ing. Jiří Lain - předseda investiční komise
Ing. Pavel Bartoš, MBA - starosta

Další články autora