Menu
Město Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou

​​úřední hodiny

po: 7:30–12:00 a 12:30–17:00
st: 7:30–12:00 a 12:30–18:00

Doslovný výpis z matriční knihy / Nahlížení do matriční knihy a sbírky listin

Do matričních knih se zapisuje narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství a úmrtí fyzických osob.

Dále se do matričních knihy zapisují další skutečnosti, jimiž se tyto zápisy mění a doplňují.

Nahlédnutím do matriční knihy se může oprávněná osoba seznámit se všemi údaji zapsanými v matriční knize včetně dodatečných záznamů a oprav.

Žadatel se dostaví na matriku, který vede matriční knihu, do které má být nahlíženo.

Pokud chce oprávněná osoba nahlížet do sbírky listin a činit z nich výpisy, je třeba dostavit se na matriku, který vede sbírku listin pro knihu narození, knihu manželství, knihu registrovaného partnerství a knihu úmrtí (za každý kalendářní rok samostatně). Sbírku listin tvoří listiny, které slouží jako podklad pro matriční zápis, jeho změnu či opravu.

Pokud byla sbírka listin, do které má být nahlíženo,  již předána matričním úřadem příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností nebo krajskému úřadu, obrátí se žadatel na tento úřad.

Nahlížení do matriční knihy, sbírky listin a činit výpisy je povoleno

V přítomnosti matrikáře je to povoleno těmto oprávněným osobám:

 • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (za členy rodiny se dle zákona o matrikách považují – manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), jejím sourozencům a dále zmocněncům těchto osob,
 • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
 • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,
 • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků,
 • fyzické osobě, kdy od dotčeného zápisu v matriční knize, na který má být nahlíženo, uplynula lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí.
 • V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé a po dovršení 12 let i osvojenec, pokud nebylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení; pokud bylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení, může osvojenec nahlédnout do zápisu až po nabytí svéprávnosti.
 • Do zápisu narození dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem, může nahlédnout pouze matka dítěte a po dovršení 12 let i dítě.

Povolit nahlížet do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 a činit výpisy z nich za přítomnosti matrikáře může matriční úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí.

 

Co je třeba předložit

 • písemnou žádost o povolení nahlédnout do matriční knihy nebo sbírky listin s datem matriční události
 • platný průkaz totožnosti
 • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho, nebo členů jeho rodiny  a jeho sourozenců
 • doklad, kterým fyzická osoba prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
 • plnou moc, vyřizuje-li žádost zmocněnec těchto osob

Formuláře

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

 • žádost o povolení nahlédnutí do matriční knihy
 • žádost o povolení nahlédnutí do sbírky listin

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie