Statut Libčických novin

Libčické noviny (LN) jsou měsíčním periodikem, které vydává MěÚ Libčice nad Vltavou a slouží občanům k získávání objektivních, korektních a vyvážených informací o práci vedení města, o školství, kulturním či sportovním dění a činnosti zájmových spolků či občanských sdružení. Prostor v novinách slouží ke zpravodajství, publicistice včetně dopisů čtenářů, neziskovému sektoru, inzerci, kultuře a oddechovým tématům.

LN jsou vydávány jednou měsíčně nákladem 1.400 ks v papírové podobě ve formátu A4, 16 barevných stran, přičemž jsou současně umísťovány na web města a rozesílány elektronicky do vybrané databáze, která se na žádost adresátů rozšiřuje.

LN nezkresleně informují občany a podnikatelské subjekty o zásadních rozhodnutích a vyhláškách orgánů MěÚ, o jejich přípravě a průběhu schvalování s cílem seznamovat s nimi veřejnost.

LN informují občany o kulturních, společenských a sportovních akcích probíhajících na území města Libčic nebo v jejich blízkém okolí.

LN pro neziskový sektor vytváří bezplatný prostor nejenom pro pozvánky či odkazy, ale také prezentace jednotlivých neziskových organizací či osob v tomto sektoru pracujících.

LN umožňují ziskovým organizacím seznamovat bezplatně veřejnost o své činnosti v podobě popisných článků nebo rozhovorů.

Pravidla pro vydávání LN

 • Vydavatelem je MěÚ, nám. Svobody 90, 252 66 Libčice nad Vltavou, IČ: 00241407.
 • LN jsou registrovány jako měsíčník u Ministerstva kultury ČR pod reg. číslem MK ČR E 12222.
 • V tiráži každého čísla je uvedeno, kdo je vydal, sídlo, adresa redakce, kontakty na redakci a inzerci. Jsou zde uvedeni členové redakční rady, jazykový korektor, grafik, tiskárna, distribuce, náklad, datum uzávěrky.

Redakční rada

 • Redakční radu (dále jen RR) jmenuje rada města. Členové RR jsou zástupci všech subjektů zastoupených v zastupitelstvu, popřípadě nezávislé osoby z řad veřejnosti či odborné veřejnosti.
 • Členové RR se zúčastňují jednání RR, které jednou měsíčně svolává šéfredaktor. Účast členů je povinná, v časové tísni lze jednání RR LN nahradit e-mailem.
 • Starosta a místostarosta nejsou členy RR, ale mohou se jednání RR zúčastnit a mají poradní hlas.
 • Členové RR jsou zavázáni mlčenlivostí o obsahu připravovaného vydání LN. Je nepřípustné ústně či písemně informovat veřejnost o jejich obsahu, nebo šířit či komentovat na veřejnosti texty, které jsou připraveny k publikování.
 • Členové RR mohou, ale nejsou povinni přispívat svými články do každého čísla LN.

Šéfredaktor LN

 • Šéfredaktora jmenuje rada města. Šéfredaktor řídí vydávání novin i redakci, přičemž pracuje v souladu s profesním svědomím a je povinen dodržovat Etický kodex novináře.
 • Dodržuje pravidla stanovená pro vydávání LN podle schválené koncepce LN.
 • Dodržuje termíny schválené RR.
 • Komunikuje se čtenáři novin a veřejností.
 • Je zodpovědný za to, že nebudou otištěny dopisy týkající se soukromých či osobních sporů občanů či skupin občanů, které nesouvisí s obecní tématikou.
 • Je zodpovědný za to, že nebudou zveřejňovány příspěvky diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry.
 • Zodpovídá za včasné odevzdání LN do tiskárny a distributorovi (Česká pošta) podle stanoveného harmonogramu.
 • Spolupracuje s jazykovým korektorem, grafikem, tiskárnou a distributorem.
 • Zajišťuje dopravu LN z tiskárny a předání distributorovi.
 • Rozesílá zájemcům LN v elektronické verzi v PDF a zároveň je vkládá do sekce Libčické noviny na web města (www.libcice.cz).
 • Rozesílá papírové LN do státních archivů a knihoven.
 • Vede archiv LN v městské knihovně.
 • Přijímá a zpracovává inzerci.
 • Šéfredaktor může, ale není povinen publikovat své články v každém vydání LN.

Rozsah novin

 • Barevné noviny ve formátu 300x400 mm vycházejí v rozsahu 16 stran .
 • Případné přílohy či změnu rozsahu nebo formátu navrhuje RR a schvaluje rada města.

Harmonogram

 • LN vycházejí 12x ročně, 1x za měsíc.
 • RR se schází zpravidla jednou za měsíc a stanoví předběžný obsah připravovaného čísla LN.
 • Do 14. dne v měsíci přijímá šéfredaktor LN příspěvky, články a inzerci a průběžně je rozesílá členům RR pro informaci a korektorovi k jazykové úpravě.
 • 20. dne v měsíci obdrží šéfredaktor upravené články od korektora, zpracuje grafický návrh a do 24. Ve spolupráci s grafikem vytváří konečnou podobu LN.
 • 24. dne v měsíci zašle náhled LN korektorovi k poslední korektuře a zároveň všem členům RR LN k nahlédnutí.
 • 25. dne v měsíci zasílá, po posledních korekturách grafik hotové vydání do tiskárny.
 • Tiskárna dodá hotový náklad (1400 ks) v termínech podle ročně plánovaného harmonogramu.

Příspěvky, zveřejňování dopisů a názorů čtenářů

 • Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu příspěvků čtenářů či zastupitelů při zachování obsahu sdělení.
 • Redakce si vyhrazuje právo na gramatickou korekturu příspěvku.
 • Příspěvky nejsou upravovány bez vědomí autorů.
 • Za obsahovou stránku zodpovídá autor.
 • Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká právní nárok.
 • Nejsou zveřejňovány příspěvky diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry.
 • Nejsou publikovány dopisy týkající se soukromých či osobních sporů občanů.
 • Nejsou publikovány anonymy.
 • Čtenáři mají vyhrazenou rubriku "Z dopisů čtenářů".
 • Dopisy k otištění vybírá redakce.

Inzerce

 • Inzerce se v LN zveřejňuje za úplatu dle ceníku.
 • Za obsah inzerátu zodpovídá inzerent.
 • Inzerci přijímá šéfredaktor. Kontakt je v tiráži a na webových stránkách.
 • Inzerát nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
 • Inzerát nesmí porušovat zákony a etiku.
 • Nepřijímají se inzeráty podporující lichvu.
 • Inzeráty nesmí diskriminovat občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry.
 • Pro zveřejnění inzerátu získá redakce tyto základní údaje o inzerentovi: jméno, příjmení, ulice, město, PSČ, podpis a nepovinně telefon a e-mailová adresa (údaje nebudou zveřejněny, pouze uloženy u originálu příspěvku).
 • Neziskovému sektoru, spolkům a organizacím zaměřeným na charitativní činnost lze inzerci či oznámení zveřejnit zdarma.
 • Občanská inzerce (narozeniny, jmeniny, svatby, výročí, úmrtí, gratulace a různá osobní oznámení) lze zveřejnit zdarma.
 • Politické inzeráty jsou vždy zpoplatněny.
 • Inzerenti platí poplatky za inzeráty po vydání LN v hotovosti v pokladně města, nebo na fakturu.
 • Výpis nejdůležitějších bodů z Etického kodexu novináře vydaného Syndikátem novinářů

  1. Odmítat jakýkoli nátlak na zveřejnění nepravdivé, nebo jen částečně pravdivé informace.
  2. Považovat pomluvu, neprokázané obvinění, překroucení dokumentů, faktů a lži za nejzávažnější profesionální chyby.
  3. Jestliže si zdroj informací přeje zůstat utajen, novinář je povinen zachovávat profesionální tajemství, i kdyby mu z toho měly vzniknout potíže,
  4. Nic neomlouvá nepřesnost nebo neprověření informace, každá uveřejněná informace, která se ukáže jako nepřesná, musí být neprodleně opravena.
  5. Zveřejňovat jen informace, jejichž původ je znám, nebo v opačném případě je doprovodit nezbytnými výhradami.
  6. Respektovat pravdu bez ohledu na důsledky, které to pro novináře může mít.
  7. Vyhledávat informace, které slouží všeobecnému zájmu, i přes překážky.
  8. Nepřipustit, aby domněnka byla vydávána za ověřený fakt a zprávy byly deformovány zamlčením důležitých dat.
  9. Nesmí vytvářet ani ztvárňovat námět, který by podněcoval diskriminaci rasy, barvy pleti, náboženství, pohlaví nebo sexuální orientace.
  10. Plagiát se zásadně zakazuje. (plagiát = podvrh; úmyslná napodobenina vydávaná za vlastní dílo, umělecká nebo vědecká krádež).
  11. Při reprodukci jakéhokoli textu musí být uveden jeho autor formou adekvátní k rozsahu přetištěného materiálu.


  V Libčicích nad Vltavou dne 12.11.2014

  Ing. Pavel Bartoš, MBA
  starosta