Statut Libčických novin

Statut Libčických novin 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Vydavatelem radničního periodika - Libčických novin (dále LN) je město Libčice nad Vltavou. 1.2. LN jsou registrovány u Ministerstva kultury pod evidenčním číslem MK: ČR E 12222. Vydávání LN se řídí zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). 1.3. LN vychází 12x ročně v rozsahu 16 barevných stran formátu A4 v nákladu 1 600 kusů. Elektronická forma LN je publikována na webových stránkách města. 1.4. LN jsou zdarma distribuovány do všech domácností v Libčicích nad Vltavou. 2. Obsahové zaměření 2.1. Město vydává LN za účelem poskytování objektivních informací obyvatelům města, týkajících se samosprávy, společenského, sportovního, kulturního, hospodářského a dalšího dění ve městě pro svobodné vytváření názorů na činnost radnice. Pro naplnění tohoto účelu jsou v LN zveřejňovány zejména: • úřední sdělení, vyhlášky města i jiné právní předpisy • informace o činnosti městského úřadu • informace o činnosti a opatření orgánů veřejné správy • názory a náměty zastupitelů a občanů k dění ve městě • informace o společenském, kulturním a sportovním životě ve městě a o činnosti organizací a spolků, které se na tomto dění podílejí • pozvánky na společenské, kulturní a sportovní akce • informace o službách obyvatelstvu včetně placené reklamy a inzerátů. 3. Redakční rada 3.1. Roli redakční rady vykonává Komise pro média (KM). 3.2. Činnost komise pro média ve vztahu k LN spočívá v dohledu na naplňování pravidel a účelu a dodržování pravidel vydávání LN, především: • schvalování redakčního plánu LN, který jí předkládá výkonný redaktor • rozhodování sporů při zařazování a uveřejňování článků v LN • řešení stížností, podnětů a návrhů ve věcech obsahu a grafické podoby LN 4. Výkonný redaktor 4.1. Výkonný redaktor (VR) je jmenován/odvoláván radou města. 4.2. Je členem Komise pro média. 4.3. Je odpovědný za přípravu obsahu jednotlivých vydání LN dle redakčního plánu. 4.4. Předkládá návrh redakčního plánu ke schválení KM. 4.5. Zpracovává příspěvky dle dohodnutých témat dle redakčního plánu a aktuálních témat pro naplnění aktuálního vydání LN. 4.6. Informuje KM o náplni každého vydání LN. 4.7. Zodpovídá za včasné zpracování, předání podkladů do tiskárny, zajišťuje veškerou agendu spojenou s přípravou, tiskem a distribucí LN. 4.8. Přijímá články k publikování do LN. Ve sporných případech je postupuje KM k projednání. 4.9. Zpracovává příspěvky zpravodajského charakteru. VR netvoří publicistické příspěvky, není-li k tomu zvláštní důvod. 4.10. VR rozhoduje o tom jaké a v jaké formě a rozsahu budou příspěvky publikovány. 4.11. Při zpracovávání obsahu LN se řídí ustanoveními článku 5. 4.12. Rozesílá tištěné LN do zákonem určených knihoven a archivů. 5. Pravidla pro zveřejňování příspěvků 5.1. Příspěvky jsou zařazovány do jednotlivých rubrik, které mají definovaný rozsah a dle svého charakteru jsou členěny: • informace o činnosti městského úřadu a orgánů státní správy: 5 stran • politická plocha (včetně alternativního názoru): 2 strany • školství, kultura, sport a společnost: 5 stran • spolková činnost: 1 strana • názor občanů:1 strana • inzerce: 2 strany. Rozsah je doporučený a ve zdůvodněných případech se může měnit. 5.2. Příspěvky zaslané do redakce mohou být kráceny a upravovány při zachování obsahu sdělení. O změnách textace článku je autor vždy informován před jeho vydáním. Celé znění článku může být na základě žádosti autora zveřejněno v elektronické formě LN na webu města. 5.3. Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká právní nárok. 5.4. Za obsahovou stránku příspěvku zodpovídá autor. 5.5. VR má právo příspěvek, který se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí fyzické osoby, jména nebo dobré pověsti právnické osoby, odmítnout nebo poskytnout této osobě prostor k vyjádření. • Odpověď se musí omezit pouze na tvrzení, kterým se tvrzení uvádí na pravou míru nebo doplňuje či upřesňuje zkreslující informace. • Dotčená osoba má právo na zveřejnění odpovědi pouze jednou. 5.6. Pokud autor použije ve svém příspěvku informace či fotografie převzaté z jiného zdroje chráněného autorským právem a nemá předem zajištěný souhlas, nebo neuvede zdroj, nese osobní zodpovědnost za případné právní důsledky. 5.7. Autor zasláním příspěvku uděluje souhlas se zveřejněním ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů. 5.8. V LN nejsou uveřejňovány: ● příspěvky diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství a víry ● příspěvky týkající se soukromých a osobních sporů občanů či skupin, které nesouvisí s městskou tematikou ● příspěvky, které jsou v rozporu s právními předpisy ČR a dobrými mravy ● anonymy. 5.9. Přednost zařazení článků do LN se řídí dle aktuálnosti a souvislosti s ostatním obsahem, jinak se řídí pořadím jejich zaslání. V případě převisu článků a nemožnosti jejich uveřejnění, informuje výkonný redaktor autora článku a projedná s ním zájem o publikaci daného článku v následujícím čísle LN. Přehled článků, které z jakéhokoliv důvodu nebyly v daném čísle vydány, bude poskytnut KM včetně zdůvodnění, proč články nebyly publikovány. 6. Příprava vydání 6.1. Příspěvky určené ke zveřejnění shromažďuje výkonný redaktor, a to prostřednictvím emailu: libcicke.noviny@libcice.cz. 6.2. Uzávěrka pro příjem příspěvků a inzerce pro následující měsíc je vždy 15. dne předchozího měsíce. 6.3. Při nedodržení termínu uzávěrky nemusí být příspěvek zveřejněn. 7. Inzerce 7.1. Inzerce se v LN zveřejňuje za úplatu dle ceníku vydaného městem. 7.2. Za obsah inzerátu zodpovídá inzerent. 7.3. Inzerát nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí porušovat zákony a etiku. 7.4. V případě inzerce je přednost stanovena: • informace o městem pořádaných akcích • občanská inzerce (významná výročí, úmrtí apod.) • informace o akcích neziskových organizací působících na území města • komerční inzerce firem působících na území města • komerční inzerce dalších firem. 7.5. Na bezplatnou inzerci o velikosti maximálně ¼ strany mají nárok: • neziskové organizace působící na území města • politické strany a sdružení kandidující v komunálních volbách v čísle vycházejícím před komunálními volbami. 8. Závěrečná ustanovení 8.1. Tento statut byl schválen na zasedání rady města Libčice nad Vltavou dne 27.11. 2019. V Libčicích nad Vltavou dne 27.11.2019 Doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D. místostarosta