Kácení dřevin

Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Tímto orgánem pro katastrální území města Libčice nad Vltavou je MěÚ Libčice nad Vltavou.

Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

Správní orgán může žadateli ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit dle § 9 zákona přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit i následnou péči o tyto dřeviny na dobu nezbytně nutnou, nejvýše na dobu 5 let.

Povolení není třeba:

  1. Ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, tj. za účelem obnovy porostů, nebo při provádění výchovné probírky porostů, nebo při údržbě břehových porostů, nebo v ochranném pásmu plynu a elektro soustavy a z důvodů zdravotních, nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů. Kácení z těchto důvodů však musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody-MěÚ Černošice pracoviště Podskalská, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění.
  2. Ke kácení dřevin na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických a právnických osob, jestliže pozemky užívají a jde o dřevinu s obvodem kmene do 80 cm ve výši 130 cm nad zemí, nebo jde li o souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2, pokud tyto dřeviny nejsou zvláště chráněným druhem rostlin a jsou splněny i ostatní podmínky stanovené zákonem či jinými právními předpisy. Takové kácení není třeba ani oznamovat.
  3. Ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení

Poznámka

Ořez nebo průřez dřevin je právem a povinností vlastníka stromu a nevztahuje se na něj povinnost žádat o povolení. Žádný orgán ochrany přírody nevydává povolení k ořezání dřevin, s výjimkou památných stromů. Důležitá je ale kvalita a odbornost ořezání, protože nesmí dojít k trvalému poškození dřeviny.

Poškozování a ničení dřevin rostoucích mimo les je nedovolený zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí, nebo způsobí jejich odumření a je důvodem k uložení značné pokuty orgánem ORP, nebo přímo inspekcí životního prostředí.

Za poškození dřeviny se považuje neodborné prořezání větví o tlouštce větší než 5 cm.

Související dokumenty

Dokument Velikost Datum vložení
Dokument typu doc Žádost o kácení dřevin 49 kB 28.2. 2011