Libčice nad Vltavou - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Libčické noviny

Periodický tisk územně samosprávného celku LIBČICKÉ NOVINY s evidenčním číslem MK ČR E 12222 vydává Město Libčice nad Vltavou a vychází 10x ročně v nákladu 1650 ks.

Jsou zdarma pro obyvatele města distribuovány do domovních schránek.  

LIBČICKÉ NOVINY

Redakční radu tvoří členové Mediální komise: 

Výkonnou redaktorkou je Kateřina Hrachovcová (libcicke.noviny@libcice.cz). 

Grafické zpracování zajišťuje Jan Bělovský.

Jazykovou korekturu provádí Irena Hlinková. 

Tisk novin zajišťuje Grafotechna plus, s.r.o. Lýskova 1594/33, Praha 13 – Stodůlky