Poskytování informací

Informace pro veřejnost k zák. č.106/1999 o svobodném přístupu k informacím

Ve smyslu § 5 zákona Č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím sdělujeme:
a) Město Libčice n/Vlt. se sídlem Městského úřadu v Libčicích n/Vlt. nám. Svobody 90 je povinným subjektem dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. (dále jen zákon)
b) Místem pro podání žádosti o poskytnutí informace je podatelna Městského úřadu Libčice n/Vlt. (dále jen Měú)
c) Odvolání proti rozhodnutí Měú lze podat ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst.4. zákona. Odvolání se podává v podatelně Měú Libčice n/Vlt.
d) Měú je povinen při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů dodržovat tento postup a příslušné lhůty:
· žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně
· není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo nepovažuje-li žadatel
informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně
· písemná žádost je podána dnem, kdy ji obdržel Měú
· z podání musí být zřejmé, komu je určeno a kdo jej činí
· v případě, že je žádost nesrozumitelná, vyzve Měú žadatele do 7 dnů od podání žádosti, aby ji upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, Měú rozhodne o odmítnutí žádosti
· Měú poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
· lhůtu pro poskytnutí informace lze prodloužit jen ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů
· žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech prokazatelně informován

e) za poskytnutou informaci jsou stanoveny následující sazby:
Výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na

  1. pořízení kopií - 1 strana A4- 2,- Kč, 1 strana A3- 4,- Kč
  2. opatření technických nosičů dat – 1 ks CD, DVD - 15,-Kč
  3. mimořádně rozsáhlé vyhledání informací – za každou započatou hodinu práce jednoho pracovníka 150,- Kč
  4. za poskytnutí ústní informace do 10 min. zdarma
Výše úhrady bude stanovena na základě jednotkových sazeb, pokud je to možné. V ostatních případech bude stanovena jiným prokazatelným způsobem, zejména na základě individuální kalkulace nákladů.

f) dle § 17 zákona je vydání informace podmíněno zaplacením úhrady v hotovosti.


Schváleno radou města pod usnesením č. 2/19-2015

Související dokumenty

Dokument Velikost Datum vložení
Dokument typu pdf poskytnutí informace 4-2021 201 kB 12.4. 2021
Dokument typu pdf poskytnutí informace 3-2021 202 kB 1.3. 2021
Dokument typu pdf poskytnutí informace 2-2021 204 kB 11.2. 2021
Dokument typu pdf výroční zpráva o poskytování informací 2020 236 kB 5.1. 2021
Dokument typu pdf poskytnutí informace 1-2021 200 kB 5.1. 2021
Dokument typu pdf poskytnutí informace 5-2020 206 kB 22.12. 2020
Dokument typu pdf poskytnutí informace 4-2020 201 kB 7.12. 2020
Dokument typu pdf poskytnutí informace 3-2020 203 kB 18.11. 2020
Dokument typu pdf poskytnutí informace 2-2020 203 kB 10.6. 2020
Dokument typu pdf poskytnutí informace 1-2020 206 kB 29.5. 2020
Dokument typu pdf výroční zpráva o poskytování informací 2019 244 kB 10.1. 2020
Dokument typu pdf poskytnutí informace 3-2019 212 kB 21.10. 2019
Dokument typu pdf poskytnutí informace 2-2019 208 kB 23.7. 2019
Dokument typu pdf poskytnutí informace 1-2019 211 kB 23.7. 2019
Dokument typu pdf poskytnutí informace 1-2018 308 kB 19.1. 2019
Dokument typu pdf výroční zpráva o poskytování informací 2018 244 kB 19.1. 2019
Dokument typu pdf výroční zpráva o poskytování informací 2017 244 kB 9.1. 2019
Dokument typu pdf výroční zpráva o poskytování informací 2017 245 kB 18.9. 2018
Dokument typu pdf poskytnutí informace 6-2017 209 kB 18.9. 2018
Dokument typu pdf poskytnutí informace 5-2017 208 kB 18.9. 2018
Dokument typu pdf poskytnutí informace 4-2017 237 kB 18.9. 2018
Dokument typu pdf poskytnutí informace 3-2017 210 kB 18.9. 2018
Dokument typu pdf poskytnutí informace 2-2017 209 kB 18.9. 2018
Dokument typu pdf poskytnutí informace 1-2017 210 kB 18.9. 2018
Dokument typu pdf výroční zpráva o poskytnutí informací 2016 335 kB 8.3. 2017
Dokument typu pdf poskytnutí informace 2016 307 kB 8.3. 2017
Dokument typu pdf poskytnutí informace 2016 305 kB 8.3. 2017
Dokument typu pdf poskytnutí informace 2016 308 kB 8.3. 2017
Dokument typu pdf poskytnutí informace 2016 304 kB 8.3. 2017
Dokument typu pdf poskytnutí informace 2016 306 kB 8.3. 2017
Dokument typu pdf poskytnutí informace 2016 307 kB 8.3. 2017
Dokument typu pdf poskytnutí informace 2016 306 kB 8.3. 2017
Dokument typu pdf poskytnutí informace 2016 305 kB 8.3. 2017
Dokument typu pdf výroční zpráva o poskytnutí informací 2015 61 kB 5.1. 2016
Dokument typu pdf poskytnutí informace 2-2015 32 kB 5.1. 2016
Dokument typu pdf poskytnutí informace 1-2015 36 kB 5.1. 2016
Dokument typu doc výroční zpráva o poskytnutí informací 2014 31 kB 19.2. 2015
Dokument typu pdf poskytnutí informace 02 30 kB 5.8. 2014
Dokument typu pdf poskytnutí informace 01 31 kB 22.7. 2014
Dokument typu doc výroční zpráva o poskytnutí informací 2013 28 kB 22.7. 2014
Dokument typu doc výroční zpráva o poskytování informací 2012 28 kB 7.5. 2013
Dokument typu doc výroční zpráva o poskytování informací 2011 28 kB 7.5. 2013
Dokument typu doc výroční zpráva o poskytování informací 2010 28 kB 7.5. 2013
Dokument typu doc výroční zpráva o poskytování informací 2009 28 kB 7.5. 2013
Dokument typu doc výroční zpráva o poskytování informací 2008 28 kB 7.5. 2013