Povinně zveřejňované informace

1. Název Město Libčice nad Vltavou
2. Důvod a způsob založení Právním základem současného postavení města Libčice nad Vltavou je ústava ČR (hlava sedmá) a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.
3. Organizační struktura viz. Organizační struktura městského úřadu

Zřizované organizace:
ZŠ Libčice nad Vltavou
MŠ Libčice nad Vltavou
ZUŠ Libčice nad Vltavou

4. Kontaktní spojení
jméno funkce telefon e-mail
Ing. Pavel Bartoš MBA starosta 2 331 016 52 starosta@libcice.cz
Ing. Roman Dědič tajemník 2 331 016 53 tajemnik@libcice.cz
Ivana Pencová sekretariát 2 331 016 54 podatelna@libcice.cz

Finanční a správní odbor

jméno funkce telefon e-mail
Marcela Majtenyiová vedoucí odboru 2 331 016 55 ekonom@libcice.cz
Martina Žitná matrika 2 331 016 51 matrika@libcice.cz
Monika Peterková pokladna, fakturace 2 331 016 56 pokladna@libcice.cz

Odbor správy majetku

jméno funkce telefon e-mail
Jaroslav Čermák technik správy majetku 2 331 016 58 sprava.majetku@libcice.cz
Milada Charvátová asistentka správy majetku 2 331 016 58 charvatova@libcice.cz

Stavební úřad

jméno funkce telefon e-mail
Jaroslav Knoška vedoucí stav. úřadu 2 331 016 60 stavebniurad@libcice.cz
Petra Hupková administrativní pracovník 2 331 016 61 stavebni.urad@libcice.cz

Odbor kultury

jméno funkce telefon e-mail
Jakub Šíma referent kultury kultura@libcice.cz
Šárka Sekerová knihovna 2 331 016 63 knihovna@libcice.cz

Odbor pečovatelská služba

jméno funkce telefon e-mail
Ing. Roman Dědič vedoucí 233 101 653 tajemnik@libcice.cz
Růžena Čemusová pečovatelka
Jaroslava Poláčková pečovatelka
Jana Rollová pečovatelka
4.1 Kontaktní poštovní adresaMěÚ Libčice nad Vltavou,
nám. Svobody 90,
252 66 Libčice nad Vltavou
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvuMěÚ Libčice nad Vltavou,
nám. Svobody 90,
252 66 Libčice nad Vltavou
4.3 Úřední hodinyPondělí 7:30 - 17:00
Středa 7:30 - 18:00
4.4 Telefonní čísla
jméno funkce telefon e-mail
Ing. Pavel Bartoš MBA starosta 2 331 016 52 starosta@libcice.cz
Ing. Roman Dědič tajemník 2 331 016 53 tajemnik@libcice.cz
Ivana Pencová sekretariát 2 331 016 54 podatelna@libcice.cz
Fax   2 331 016 57  

Finanční a správní odbor

jméno funkce telefon e-mail
Marcela Majtenyiová vedoucí odboru 2 331 016 55 ekonom@libcice.cz
Martina Žitná matrika 2 331 016 51 matrika@libcice.cz
Monika Peterková pokladna, fakturace 2 331 016 56 pokladna@libcice.cz

Odbor správy majetku

jméno funkce telefon e-mail
Jaroslav Čermák technik správy majetku 2 331 016 58 sprava.majetku@libcice.cz
Milada Charvátová asistentka správy majetku 2 331 016 58 charvatova@libcice.cz

Stavební úřad

jméno funkce telefon e-mail
Jaroslav Knoška vedoucí stav. úřadu 2 331 016 60 stavebniurad@libcice.cz
Petra Hupková administrativní pracovník 2 331 016 61 stavebni.urad@libcice.cz

Odbor pečovatelská služba

jméno funkce telefon e-mail
Ing. Roman Dědič vedoucí 233 101 653 tajemnik@libcice.cz
Růžena Čemusová pečovatelka
Jaroslava Poláčková pečovatelka
Jana Rollová pečovatelka
4.5 Číslo faxu233 101 657
4.6 Adresa internetové stránkywww.libcice.cz
4.7 Adresa e-podatelnye-podatelna@libcice.cz
5. Případné platby lze poukázat Česká spořitelna a.s., pobočka Roztoky:
příjmový ú:19-0388178349/0800
výdajový ú:27-0388178349/0800
6. IČ 00241407
7. DIČ není plátcem
8.1 Seznam hlavních dokumentů Strategický plán města bude dokončen 3/2019
8.2 Rozpočet Viz sekce Rozpočet města
9. Žádosti o informace Viz sekce Poskytování informací
10. Příjem žádostí a dalších podání Adresa pro osobní a poštovní kontakt:
Městský úřad Libčice nad Vltavou
nám. Svobody 90
252 66 Libčice nad Vltavou

úřední hodiny podatelny:

Pondělí 7.30 - 17.00
úterý 7.00 - 15.00
Středa 7.30 - 18.00
Čtvrtek 7.00 - 14.00
Pátek 7.00 - 14.00

Elektronicky, adresa elektronické podatelny:
e-podatelna@libcice.cz

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Měú Libčice nad Vltavou o odmítnutí žádostí (§ 15 zákona 106/ 1999 Sb.) lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí žadateli odvolání (§ 16 zákona 106/1999 Sb.) k Měú Libčice nad Vltavou , který předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání Měú Libčice nad Vltavou. Rozhodnutí o odvolání je přezkoumatelné soudně na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu. Odvolání musí mít náležitosti podle § 82 odst.2 zákona 500/2004 Sb., správní řád, a musí být učiněno některým ze způsobů předepsaných v § 37 téhož zákona.

12. Formuláře
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací portal.gov.cz/portal/obcan

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Uvedené zákony se rozumí v platném znění:
 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR,
 • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních lidských práv a svobod
 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
 • Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon)
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
 • Zákon č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
 • Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
 • Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • Zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Informace o nových právních předpisech, publikovaných ve Sbírce zákonů a dalších zdrojích, najdete na webových stránkách MV ČR: http://www.mvcr.cz/web-legislativa.aspx
14.2 Vydané právní předpisy Viz sekce Vyhlášky, nařízení a legislativa
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Viz sekce Poskytování informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Viz sekce Poskytování informací
16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Viz sekce Poskytování informací