Menu
Město Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou
Město Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou

​​úřední hodiny

po: 7:30–12:00 a 12:30–17:00
st: 7:30–12:00 a 12:30–18:00

Velkoobjemové kontejnery na objemný i dřevěný odpad budou přistaveny 14. 10. od 8 do 12 hodin v ulici U Krytu.

Městské dotace

Město Libčice nad Vltavou poskytuje finanční podporu na občansky prospěšné činnosti, projektů, aktivit občanů a zájmových organizací s cílem podpořit a rozvíjet bohatý společenský život ve městě.

Úplné znění výzvy pro příjem žádostí o dotaci na akce a provoz v roce 2023 (45.77 kB)

Úplné znění pravidel pro poskytnutí dotace v roce 2023 (45.2 kB)

Postup pro vyplnění formuláře pro podání žádosti

Příloha žádosti: rozpočet akce (56.14 kB)

Příloha žádosti: rozpočet - provoz (252.75 kB)

O městskou dotaci můžete požádat na: 

 1. Akce
  • v oblasti kultury - např. divadelní, filmová a hudební představení či výstavní akce;
  • v oblasti vzdělávání - např. vzdělávací akce, přednášky ;
  • v oblasti životního prostředí - např. aktivity směřující ke zvýšení kvality životního prostředí města či ochraně přírody a krajiny;
  • v oblasti sportu - např. pořádání turnajů a závodů či pořádání sportovních dnů pro děti i širokou veřejnost;
  • v oblasti podpory komunitního života města - např. pořádání komunitních a společenských akcí či akcí klubů
 2. Provoz zájmových spolků a sdružení
  • podpora provozu a činnosti subjektů, které se angažují v oblastech uvedených v předchozím bodě

Dotace lze čerpat jen pro akce, které nejsou účelovou propagací politické činnosti.

Hotovost

Finanční podporu nelze čerpat
 • na stavební činnosti, stavební úpravy, stavební vybavení;
 • vybavení typu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku  (majetek v ceně nad 40.000 Kč);
 • projekty a aktivity ryze komerčního charakteru;
 • akce, které jsou účelovou propagací politické činnosti (vedení politické kampaně a jiné);
 • provoz organizací, které provozují politickou činnost
   

Podmínky poskytnutí městské dotace
 • Dotaci lze poskytnout pouze osobám nebo subjektům působícím na území města.
 • Cílová skupina projektu či aktivity musí mít příslušnost k našemu městu.
 • Každý subjekt může podat více žádostí v případě, že se liší předmět, na který plánuje dotaci využít.

Žádost o městskou dotaci
Žádost o dotaci se podává vyplněním těchto online formulářů a současně předáním vytištěné nebo elektronické verze:

Způsob podání: 

 1. elektronicky - vyplněním online formuláře a současně
 2. předáním vytištěné nebo elektronické verze žádosti některým z následujících způsobů:
 • odesláním datovou schránkou na adresu: 3eqbc5y (žádost nemusí být podepsaná statutárním zástupcem);
 • odesláním pdf verze formuláře (podepsaného statutárním zástupcem organizace) e-mailem na: podatelna@libcice.cz;
 • odevzdáním vytištěného formuláře (podepsaného statutárním zástupcem) na podatelnu MěÚ Libčice nad Vltavou.

Hodnocení žádostí

Přijaté žádosti hodnotí dotační komise na základě těchto hodnotících kritérií:

 • ZPŮSOB REALIZACE - je posuzován způsob plánovaného průběhu akce, časový plán realizace a míra rizikovosti dosažení plánovaných výstupů
 • POTŘEBNOST - je posuzován přínos pro cílovou skupinu, velikost cílové skupiny a přínos pro město
 • DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ŽADATELE - je posuzována úspěšnost akce v minulém období a/nebo zkušenosti žadatele s organizováním podobných akcí
 • HOSPODÁRNOST ROZPOČTU - je posuzováno, zda jsou plánované výdaje přiměřeně podrobně rozepsané, odpovídají obvyklým cenám a zda výstupy akce/projektu odpovídají výši prostředků, které jsou na ně plánované

Dotační komise bude při posuzování žádostí vycházet pouze z informací uvedených v žádosti.

Přidělování městské dotace

O přidělení a výši dotace rozhoduje rada města na základě doporučení dotační komise.

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Rozhodnutí rady města je konečné a nelze se proti němu odvolat.

Úspěšní i neúspěšní žadatelé budou o výsledku informováni datovou schránkou nebo e-mailem a dále prostřednictvím webu města. Další podrobnosti o průběhu hodnocení se žadateli nesdělují.

Povinnosti příjemce a kontrola použití dotace
 • Dotace je účelově vázaná a lze ji použít pouze na financování aktivit popsaných ve smlouvě. Změna účelu využití může nastat pouze na základě písemné žádosti a schválení změny radou města.
 • Příjemce je povinen město co nejdříve informovat o předpokládaném termínu konání nebo změně termínu akce/projektu.
 • Příjemce musí dodržet publicitu města Libčice nad Vltavou.
 • Příjemce je povinen využít poskytnuté finanční prostředky pouze v daném kalendářním roce, ve kterém byl příspěvek poskytnut.
 • Příjemce je povinen do 30 dnů po uskutečnění aktivity/projektu předložit poskytovateli závěrečnou zprávu o průběhu a vyúčtování, nejpozději však do 31. prosince 2023.
 • Pokud nebudou finanční prostředky vyčerpány, je příjemce povinen nevyčerpanou částku vrátit do 30 dnů po plánovaném termínu akce/projektu.
 • Poskytovatel dotace je oprávněn provádět kontrolu předmětů zakoupených za schválený finanční příspěvek a finanční kontrolu skutečností rozhodných pro hospodaření s poskytnutými prostředky v průběhu jejich použití a následně po jejich použití.
 • Poskytovatel dotace je oprávněn požadovat předložení jmenného seznamu aktivních členů zájmové organizace včetně data narození a trvalého bydliště, a to s přihlédnutím k zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Pokud příjemce nesplní cíle projektu a tím nedodrží účel dotace,  je povinen dotaci vrátit, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy.

Město a úřad

Zeptejte se...

Rádi vám na dotazy odpovíme.

zeptejte se

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie