Menu
Město Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou

​​úřední hodiny

po: 7:30–12:00 a 12:30–17:00
st: 7:30–12:00 a 12:30–18:00

Městské dotace

Výzva pro podání žádostí o finanční podporu činnosti spolků, realizaci občansky prospěšných projektů a aktivit občanů a zájmových organizací v roce 2024

Rada města schválila dne 12.12.2023 usnesením č. UR-54-31/23 tuto výzvu pro podání žádostí na podporu občansky prospěšné činnosti, projektů a aktivit občanů a zájmových organizací v roce 2024.

Termín pro podání žádostí je pondělí 22. ledna 2024, do 20 hod.

O městskou dotaci můžete požádat na

akce:
 • v oblasti kultury - např. divadelní, filmová a hudební představení či výstavní akce;
 • v oblasti vzdělávání - např. vzdělávací akce, přednášky ;
 • v oblasti životního prostředí - např. aktivity směřující ke zvýšení kvality životního prostředí města či ochraně přírody a krajiny;
 • v oblasti sportu - např. pořádání turnajů a závodů či pořádání sportovních dnů pro děti i širokou veřejnost;
 • v oblasti podpory komunitního života města - např. pořádání komunitních a společenských akcí či akcí klubů

Dotace lze čerpat jen pro akce, které nejsou účelovou propagací politické činnosti.

zajištění činnosti:
 • subjektů, které se angažují v oblastech uvedených výše

Hotovost

Finanční podporu nelze čerpat na
 • na stavební činnosti, stavební úpravy, stavební vybavení;
 • vybavení typu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku  (majetek v ceně nad 40.000 Kč);
 • osobní výdaje realizátorů projektu;
 • nákup služeb, jejichž obsahem je organizace aktivit projektu;
 • alkohol, cigarety a jiné omamné látky;
 • stravné účastníků táborů a kempů;
 • projekty a aktivity ryze komerčního charakteru;
 • akce, které jsou účelovou propagací politické činnosti;
 • provoz organizací, které provozují politickou činnost.

Podmínky poskytnutí městské dotace
 • Dotaci lze poskytnout pouze na projekty, jejichž cílovou skupinou jsou občané města Libčice nad Vltavou a/nebo které se konají na území města.
 • Každý subjekt může podat více žádostí v případě, že se liší předmět, na který plánuje dotaci využít.
 • Žádost musí být podána do pondělí 22. ledna 2024, do 20 hod. Žádosti odevzdané po tomto termínu, neúplné nebo neodpovídající pravidlům budou vyřazeny.

Způsob podání: 
 1. stisknutím tlačítka "Odeslat" na konci online formuláře a současně
 2. předáním Přihlášky některým z následujících způsobů:
 • odesláním elektronické (pdf) verze datovou schránkou na adresu: 3eqbc5y (žádost nemusí být podepsaná statutárním zástupcem);
 • odesláním pdf verze Přihlášky (elektronicky podepsané statutárním zástupcem organizace) e-mailem na: podatelna@libcice.cz;
 • odevzdáním vytištěné Přihlášky (podepsané statutárním zástupcem) na podatelnu MěÚ Libčice nad Vltavou.

Hodnocení žádostí

Přijaté žádosti hodnotí dotační komise na základě těchto hodnotících kritérií:

 • ZPŮSOB REALIZACE - je posuzován způsob plánovaného průběhu akce, časový plán realizace a míra rizikovosti dosažení plánovaných výstupů
 • POTŘEBNOST - je posuzován přínos pro cílovou skupinu, velikost cílové skupiny a přínos pro město
 • DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ŽADATELE - je posuzována úspěšnost akce v minulém období a/nebo zkušenosti žadatele s organizováním podobných akcí
 • HOSPODÁRNOST ROZPOČTU - je posuzováno, zda jsou plánované výdaje přiměřeně podrobně rozepsané, odpovídají obvyklým cenám a zda výstupy akce/projektu odpovídají výši prostředků, které jsou na ně plánované

Dotační komise bude při posuzování žádostí vycházet pouze z informací uvedených v žádosti.

Přidělování městské dotace

O přidělení a výši dotace rozhoduje rada města na základě doporučení dotační komise.

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Rozhodnutí rady města je konečné a nelze se proti němu odvolat.

Úspěšní i neúspěšní žadatelé budou o výsledku informováni datovou schránkou nebo e-mailem a dále prostřednictvím webu města. Další podrobnosti o průběhu hodnocení se žadateli nesdělují.

Povinnosti příjemce a kontrola použití dotace
 • Dotace je účelově vázaná a lze ji použít pouze na financování aktivit popsaných ve smlouvě. Změna účelu využití může nastat pouze na základě písemné žádosti a schválení změny radou města.
 • Příjemce je povinen město co nejdříve informovat o předpokládaném termínu konání nebo změně termínu akce/projektu.
 • Příjemce musí dodržet publicitu města Libčice nad Vltavou.
 • Příjemce je povinen využít poskytnuté finanční prostředky pouze v daném kalendářním roce, ve kterém byl příspěvek poskytnut.
 • Příjemce je povinen do 30 dnů po uskutečnění aktivity/projektu předložit poskytovateli závěrečnou zprávu o průběhu a vyúčtování.
 • Pokud nebudou finanční prostředky vyčerpány, je příjemce povinen nevyčerpanou částku vrátit do 30 dnů po plánovaném termínu akce/projektu.
 • Poskytovatel dotace je oprávněn provádět kontrolu předmětů zakoupených za schválený finanční příspěvek a finanční kontrolu skutečností rozhodných pro hospodaření s poskytnutými prostředky v průběhu jejich použití a následně po jejich použití.
 • Poskytovatel dotace je oprávněn požadovat předložení jmenného seznamu aktivních členů zájmové organizace včetně data narození a trvalého bydliště, a to s přihlédnutím k zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Pokud příjemce nesplní cíle projektu, a tím nedodrží účel dotace,  je povinen dotaci vrátit, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie