Menu
Město Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou
Město Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou

​​úřední hodiny

po: 7:30–12:00 a 12:30–17:00
st: 7:30–12:00 a 12:30–18:00

Kouzelný adventní čas

Městské dotace

Město Libčice nad Vltavou poskytuje finanční podporu na občansky prospěšné činnosti, projektů, aktivit občanů a zájmových organizacís cílem podpořit a rozvíjet bohatý společenský život ve městě.

O městskou dotaci můžete požádat na: 

 1. Kulturní akci
  • projekty/aktivity s divadelní, filmovou, hudební a výstavní tématikou,
  • projekty/aktivity podporující neprofesionální uměleckou činnost,
  • projekty/aktivity související s výchovou, vzděláním, zdravím a zdravým životním stylem,
  • veřejně prospěšné projekty/aktivity.
 2. Sportovní akci
  • podpora činnosti sportovních klubů
  • podpora činnosti sportovních oddílů dětí a mládeže, o veřejně prospěšné projekty/aktivity
 3. Činnost zájmových spolků a sdružení
  • podpora provozu a fungování

Dotace lze čerpat jen pro akce, které nejsou účelovou propagací politické činnosti (vedení politické kampaně, a jiné). Dotace mohou směřovat na akce, které mají sponzoring od subjektů s politickou činností.

Hotovost

Finanční podporu nelze čerpat
 • na stavební činnosti, stavební úpravy, stavební vybavení,
 • vybavení typu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
 • projekty a aktivity ryze komerčního charakteru.

Pravidla poskytnutí městské dotace

 • Finanční podporu lze poskytnout pouze osobám nebo subjektům působícím na území města.
 • Cílová skupina projektu či aktivity musí mít příslušnost k našemu městu.
 • Dotace jsou rozdělovány jednou ročně.

Žádost o městskou dotaci

 • Žádost o dotaci se podává na předepsaném formuláři.
 • Musí být uvedena celková požadovaná částka. Cenové rozpětí není akceptováno a žádost bude vyřazena.
 • Musí být odevzdána do stanoveného termínu. Žádosti odevzdané po tomto termínu, neúplné nebo neodpovídající pravidlům budou vyřazeny.

Způsob podání: 

 1. elektronicky - vyplněný formulář zašlete emailem na podatelna@libcice.cz
 2. osobně - vytištěný formulář odevzdáte na podatelně Městského úřadu

Formulář žádosti o městskou dotaci 2022

Pravidla podávání žádostí o městskou dotaci

Návrh veřejnoprávní smlouvy 2022 o poskytnutí neinvestiční dotace

Hodnocení žádostí 

Dotační komisie shromáždí žádosti, zkontroluje správnost a splnění předepsaných požadavků a přidělí body podle hodnotícíh kritérií:

 • POTŘEBNOST váha 25% - je posuzován přínos pro cílovou skupinu, velikost cílové skupiny a celkový prospěch pro město.
 • ZKUŠENOST váha 25% - je posuzována úspěšnost minulé akce a/nebo zkušenosti žadatele s organizováním podobných akcí.
 • ZPŮSOB REALIZACE váha 25% - je posuzován způsob plánovaného průběhu aktivit, harmonogram realizace a míra rizikovosti dosažení plánovaných výstupů.
 • EFEKTIVITA váha 25% - je posuzováno, zda jsou plánované výdaje přiměřené, podrobnost rozpisu nákladů a zda částky odpovídají obvyklým cenám. Zohledňuje se, zda výstupy aktivity/projektu odpovídají výši plánovaných prostředků.

Dotační komise vytvoří bodovou tabulku a zpracuje zápis z jednání, který je podkladem pro jednání rady města a obsahuje: 

 • seznam došlých žádostí,
 • označení žádostí, které nesplňují kritéria,
 • žádosti vyloučené,
 • hodnocení jednotlivých žádostí podle daných kritérií,
 • doporučení výše dotace,
 • oblast podporované aktivity,
 • přehled žádostí doporučených k přijetí.

Přidělování městské dotace

O přidělení a výši dotace rozhoduje rada města na základě doporučení dotační komise. Rada města může i přes doporučení dotační komise výši dotace změnit nebo neudělit. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Dotační komise při posuzování žádostí vychází z informací uvedených v žádosti.

Dotační komise je oprávněna navrhnout snížení požadované částky.  

Doporučení dotační komise a rozhodnutí rady města je konečné a nelze se proti němu odvolat.

Žadatealé budou o výsledku informováni emailem. 

Podrobnosti z posuzování žádostí se nesdělují.

Povinnosti příjemce a kontrola použití dotace

 • Dotace je účelově vázaná a lze ji použít pouze na financování aktivit popsaných ve smlouvě.
 • Změna účelu využití může nastat pouze na základě písemné žádosti a schválení změny radou města.
 • Příjemce je povinen město co nejdříve informovat o předpokládaném termínu konání nebo změně termínu akce/aktivity.
 • Příjemce musí dodržet publicitu města, která je specifikována ve smlouvě.
 • Příjemce je povinen využít poskytnuté finanční prostředky pouze v daném kalendářním roce, ve kterém byl příspěvek poskytnut.
 • Příjemce je povinen do 30 dnů po uskutečnění aktivity/projektu předložit poskytovateli závěrečnou zprávu o průběhu a vyúčtování.
 • Pokud nebudou finanční prostředky vyčerpány, je příjemce povinen nevyčerpanou částku vrátit.
 • V případě, že se akce neuskuteční, je příjemce dotace povinen písemně informovat radu města a peníze vrátit.
 • Poskytovatel dotace je oprávněn provádět finanční kontrolu skutečností rozhodných pro hospodaření s poskytnutými prostředky v průběhu jejich použití a následně po jejich použití.
 • Poskytovatel dotace je oprávněn požadovat předložení jmenného seznamu aktivních členů zájmové organizace včetně data narození a trvalého bydliště, a to s přihlédnutím k zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Pokud příjemce nesplní cíle projektu a tím nedodrží účel dotace,  je povinen dotaci vrátit, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy.
 • Kontrolní výbor města je oprávněn provést kontrolu předmětů zakoupených za schválený finanční příspěvek.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie