Menu
Město Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou

​​úřední hodiny

po: 7:30–12:00 a 12:30–17:00
st: 7:30–12:00 a 12:30–18:00

Městská knihovna bude do 25.června z důvodu dovolené uzavřena. 

Změna jména a příjmení

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných zástupců.

Povolení změny

 • Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.
 • Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o správné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.
 • Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.

Žádost může podat

 • občan ČR nebo zákonní zástupci nezletilého občana ČR,
 • fyzická osoba, která není občanem ČR, má-li povolen trvalý pobyt na území ČR.

Co je třeba předložit

Na úřadě předložíte písemnou žádost, která obsahuje

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství nebo vzniku registrovaného partnerství,
 • rodné číslo,
 • místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte,
 • jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil, 
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména, nebo příjmení i na tyto fyzické osoby
 • údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte
 • odůvodnění

K žádosti je třeba přiložit

 • rodný popřípadě oddací list žadatele, nebo nezletilého dítěte, popřípadě doklad o uzavřeném partnerství
 • jde-li o osoby rozvedené, rozsudek o rozvodu manželství s vyznačením nabytí právní moci,
 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,
 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (např. občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu),
 • doklad o státním občanství (např. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení o státním občanství),
 • platný průkaz totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu na území ČR),
 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen nebo příjmení,
 • jde-li o nezletilé dítě, písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas (není-li souhlas druhého rodiče činěn před matričním úřadem, který rozhoduje o změně jména, nebo příjmení nezletilého dítěte, musí být podpis na souhlasu s uvedenou změnou úředně ověřen).

O povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje na základě písemné žádosti

 • matriční úřad, podle místa trvalého nebo posledního trvalého pobytu žadatele v ČR,
 • u nezletilých dětí na matriční úřad podle trvalého nebo posledního trvalého pobytu dítěte v ČR.
 • Pokud u žadatele či nezletilého dítěte takový pobyt není, je příslušný k projednání žádosti Úřad městské části Praha 1.

Správní poplatek

Hradí se před provedením úkonu, tzn. před vydáním rozhodnutí o povolení změny jména, popřípadě jmen nebo příjmení.

Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.

Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.

Za povolení změny jména nebo příjmení zaplatí žadatel správní poplatek 100 Kč
 • při povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného,
 • při povolení změny příjmení na dřívější příjmení (dřívějším příjmením se rozumí jen nejblíže předcházející příjmení),
 • při povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.
Při povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech zaplatí žadatel správní poplatek 3 000 Kč.  
Osvobozena od poplatku je
 • změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví,
 • změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice nebo v důsledku uvedení nesprávných údajů na vydaných matričních dokladech.
 • změna jména, popřípadě jmen a příjmení fyzické osoby, která je státním občanem České republiky a současně státním občanem jiného členského státu Evropské unie, na podobu, jakou jí umožňuje užívat právo a tradice druhého členského státu. 

Správní orgán, je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů.

Upozornění

Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popřípadě jmen nebo příjmení je třeba požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu popř. průkazu o povolení k pobytu.

Město a úřad

Zeptejte se...

Rádi vám na dotazy odpovíme.

zeptejte se

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie